تاریخ ، تمدن و فرهنگ ایران
پاینده ایران » زنده باد آزادی » جاوید ایران زمین
تاریخ ایران - فرهنگ و آداب پارسیان - امپراطوری ایران - پارسیان نیک اندیش - تمدن ایرانی - مقالات و حکایت های تاریخی ایران باستان - زن در ایران باستان - هخامنشیان

حمام شیخ بهایی

دوشنبه 22 تیر 1388

نویسنده: اهورا مزدا | طبقه بندی:عجایب ایران باستان، 


این مطلب توسط پژوھشگر بزرگ کشور اقای مھندس سرفراز غزنی تعیه شده و در ماھنامه دانشمند به
تاریخ ابان 13?1 بچاپ رسیده و ھمانطور که در بالا گفتم توسط دوست عزیزمان "پیام " برای وبلاک خودش
فرستاده شده . من ھر چقدر که خواستم خلاصه نویسی کنم حقیقتا دلم نیامد و زحمت تایپ را بخودم دادم
تا یادگاری باشد در این وبلاک برای شما عزیزان , ھمانطور که قبلا گفتم با اینکه کار من درباره کتاب و
مطبوعات میباشد اما مطلبی به شیرینی این مطلب ندیده بودم , امیدوارم که شما ھم از ان استفاده کنید و
اگر از اینگونه مطالب اطلاعی دارید انرا به وبلاک خودتان ھدیه کنید .
" اشنائی با شیخ بھائی "

< بھاء الدین عاملی > که نامش محمدبن عزالدین حسین بن عبدالصمد جیعی عاملی حارئی ھمدانی
معروف به شیخ بھائی است در غروب روز پنجشنبه ھفدھم ذی احجه سال 9?3 ھجری قمری ( 92? ش و
1??? میلادی ) در شھر بعلبک لبنان متولد شد و بعدھا ستاره تابناک اسمان علوم و ریاضی و نجوم و ادبیات
و فقه و مھندسی گردید . نبوغ خارق العاده این مرد بجائی رسید که مسائل و مطالب و کارھای او از زمان و
عصر خودش بیش از حد متعارف جلو بود . اجداد بھاء الدین از اھالی جیاع در ناحیه ای بین شام و سوریه
میزیستند که اصل و نسب انھا ھمدانی بوده و از شیعیان متعصب و به مولای متقیان و ال علی ( ع )
دلبستگی باطنی داشتند . چون در انزمان حاکم عثمانی شھر بعلبک با شیعیان خوشرفتاری نمیکرد و به
عناوین مختلف به انھا سختگیری مینمود , ناچار شیعیان منطقه جبل عامل باتفاق تصمیم به مھاجرت گرفتند و
به نقاط مختلف اطراف مسافرت کردند .
" مھاجرت به ایران "
عزالدین , پدر شیخ بھائی ناچار شد باتفاق پسر سیزده ساله اش به ایران بیاید و در شھر قزوین که در انزمان
پایتخت شاه طھماسب صفوی بود سکنی گزیند و چون در انزمان شاه طھماسب صفوی شیعیان را میپذیروفت
, مقدم او را گرامی داشت و او را تحت حمایت خود قرار داد . پدر شیخ بھائی که از نویسندگان و محققان و
اھل مطالعه بود کتاب " عقدالطھماسبی " را در ھمانزمان نوشت . مدتی این خانواده در قزوین بودند و
ھنگامی که شاه عباس پایتختش را به اصفھان منتقل کرد , شیخ بھائی به ھمراه پدرش به اصفھان رفتند .
شیخ بھائی با سعی و مجاھدت بسیار در شبانه روز مدام تعلیم میگرفت . عربی و تفسیر و حدیث را در نزد
پدر فرا گرفت و حکمت و کلام و قسمتی از علوم منقول را از ملا عبدالله یزدی صاحب کتاب " حاشیه در منطق
" و ریاضی را از مولانا فضل بن محمد قائینی در مشھد مقدس اموخت . وی در جوانی به سیر و سیاحت
پرداخت و با مردم شھرھای افغانستان , دمشق , فلسطین و مصر درامیخت و توشه پربار دانشو معرفت را از
خرمن ھر قوم و ملیت و قبیله ای برداشت . شیخ بھائی در سال 98? ھجری قمری برای حج به مکه سفر
کرد و درسال 992 سفر دوم خود را به حجاز اغاز نمود و سپس در سال 1008 (ه .ق ) به ھمراه شاه عباس
صفوی با پای پیاده و بدون انکه سوار بر مرکبی شود عازم مشھد مقدس گردید . ھوش و ذکاوت و اطلاعات
عمیق او کمکم مورد توجه دانشمندان و علمای وقت قرار گرفت و در نتیجه روز به روز به شھرتشافزوده شد ,
بطوریکه فقیھی بنام شیخ منشار که شیخ الاسلام وقت بود او را به جانشینی خود انتخاب و دخترش را به
عقد شیخ بھائی دراورد و پس از در گذشت شیخ منشار شیخ بھائی به جانشینی او منصوب گردید . شیخ
بھائی , حکیم عارف , فقیه , ادیب , ریاضیدان و مھندسی برجسته بود و چون از قدرت سخنوری بھر کافی
داشت در محافل و مجالس ادبی و سیاسی و علمی طرفداران زیادی را کسب کرد تا انجائیکه با توجه به
معلومات و محبوبیتشبه مقام وزارت منصوب شد .
نخستین شاھکارشیخ بھائی تقسیم اب زاینده رود
نخستین کار جالب او تقسیم صحیح و طریقه مھندسی اب زاینده رود به محله ھا و باغات شھر اصفھان بود ,
او با محاسبه دقیق و بدست اوردن امار بارندگی مناطق مختلف اصفھان , حومه و کوھستانھای اطراف و
ھمچنین سرچشمه زاینده
رود , طرح دقیق نھرھا و
شیب و مقطح انھا و سھم
استفاده اب ھر باغ و محله و
منزل , به مشگل و اختلاف
چندین ساله این منطقه پایان
داد . این منطقه تا قبل از
تقسیم اب ھمیشه در حال
نزاع و جنگ و خونریزی قبیله
ای برای تقسیم اب بود و با
این کار شیخ بھائی این
گرفتاری برای ھمیشه فیصله
پیدا کرد . بر اساس این
رساله یا ائین نامه که امروزه
به ان دفترچه مشخصات فنی
میگویند , تقسیم بندی و
استفاده سعی از اب زاینده
رود قانونمند شد و ھنوز بر
مبنای ھمان رونوشت تقسیم مقدار اب باتوجه به حرکت و سرعت و کشش و شیب و حجم مناطق زراعی و
باغات و یا برای استفاده عامه مردم مشخص و معلوم شد است . جالبترین محاسبه شیخ بھائی در این است
www.persiahistory.org
که فصل سیلابی زاینده رود را طی 197 روز اوایل اذر ماه و سپس مدت 1?8 روز برای جریان عادی و منظم
برسی و محاسبه کرده است . جالبتر انکه , این مدت زمان تغیرات و نوسانات تا به امروزه با امار متوسط
عوامل جوی اصفھان منطبق بوده و اصالت خود را حفظ کرده است . شیخ بھائی طرز تقسیم بندی جریان اب
زاینده رود را با توجه به محاسبات خیلی دقیق به 33 سھم تقسیم نموده که ھر سھم معادل ?شبانه روز
قسمتی از اب رودخانه است که باید اب موجود در رودخانه به ھر محله سرازیر شود که امروزه با نصب
دستگاه ھای مختلف اب سنج ھا در نقاط زاینده رود به ھمان نتیجه رسیده اند که او در ?20 سال قبل رسیده
بود .
ساخت مسجد چھار باغ به روی لجنزار
کار مھم دیگر شیخ بھائی بنای مسجد مشھور چھار باغ است که چون در مسیر یکی از کانالھای اب زاینده
رود قرار داشت و امکان پی ریزی ساختمان عظیم و سنگی ان مواجه با اشکال میگردید و ساختمان مذکور
ھم نمتوانست روی سطح مرداب و لجن ھای موجود در اطراف ان قرار گیرد و امکان ھر گونه خطر برای
ساختمان و علی الخصوص برای دیوارھای جانبی گنبد و مناره ھا وجود داشت ( این کانال ھنوز از وسط
مدرسه چھارباغ اصفھان عبور میکند ( دست به یک
ابتکار زد . شیخ برای اجرای صحیح این کار پیشنھاد
کرد که نخست مقدار زیادی زغال چوب به ضخامت 2
متر در سرتاسر پی ساختمان پراکنده گردد و پس از
کوبیدن زغال در کف پی ھا روی انرا با ساروج و شفته
پر کرده و پی ھای ساختمان را روی ساروج و شفته
مذکور بنا نمایند . این روش که عبارت است از استفاده
از زغال چوب برای پی ساختمانھای روی مرداب و لجن
زار است بعدھا مورد توجه اروپائیان قرار گرفت و پی و
شالوده ساختمانھای عظیم خود را بدین طریق ساختن
و ھنوز ھم در بعضی از نقاط به ھمین روش عمل می
کنند . ظمنا" چون باید ملات گل ساختمان مسجد بھم
در امیخته و با پا و سایر وسایل بخوبی مخلوط شود و
از انجا که ھر چه ملات بیشتر پا بخورد چسبندگی گل
بھتر شده و خوب عمل میاید , از این لحاظ به دستور
شیخ بھائی ابتکاری برای ھر چه بیشتر پا زدن گل ھا
بکار برده شد که ملات بنای مسجد ھر روز زیر پای
مردم و کودکان اھل اصفھان بلاوقفه پا بخورد و بھم
مخلوط و امیخته گردد . ابتکار شیخ بھائی این بود که
دستور داد که ھر روز صبح چند سکه طلا را در خاک ملات ھا بریزند و سپس گل ساخته و به مردم اطلاع
دھند که بیایند و سکه ھا را برای خود بیابند . مردم گروه گروه گل ملات ھا را از صبح لگدمال کرده و تا غروب
انروز تعدادی سکه برای خود می جستند و بدین طریق گل ملات ھا کاملا بھم امیخته و به قول معمارھا عمل
می امد , یعنی ھمین کاری که امروزه ھم برای گل خاک رس کاشی سازی به وسیله ماشین ھای مکانیکی
مخلوط کن انجام میگیرد . ( البته امروز این بناء به مدرسه چھارباغ مشھور است )
گرمابه معروفشیخ بھائی
"طرز کار شمع خودکار در حمام شیخ بھائی "
چون نقشه اصلی و خط نویسنده کتاب
موسی بن شاکر خراسانی در دسترساست
و از این لحاظ سعی شده که اصالت نقشه
اصلی سازنده حفظ شود و شکل به طریقه
برشی مقطع و یا پرسپکتیو و یا ایزومتریک
ترسیم نشده است ( یعنی نقشه ھمانطور
ترسیم شده و مثل نقشه ھای امروزی که به
ان نقشه کشی صنعتی میگویند رسم نشده
1- کره فلزی " 1 " که بالای ان سرپیچ است (
به لوله فلزی توخالی " 2 " که یک سر ان
فتیله و انتھای دیگر ان دنده دار است لحیم
شده است . چون کره " 1 " تو خالی است
روی مایع شناور است و اگر سطح مایه
سوخت شناور است و اگر سطح مایع سوخت
پائین اید توپ مذکور پائین امده و لوله منحنی
در مسیر حرکت می کنند و فیتیله شعله
میگردد .
  
) حرکت میکند 3- زنجیر O ) چرخ دنده قرمز رنگ " ? " بطرف ( ? 2 - ھنگام حرکت دنده ھا بطرف (
www.persiahistory.org
" ) انجام میگیرد ?- فلوتر و یا گوی توپر " ? " دریچه " ? ? ) و در نتیجه حرکت زنجیرھا بطرف ( ? ? " بطرف ( "
را که سر ورود لوله سوخت است به بالا میبرد و مایع سوخت وارد ظرف و یا منبع میشود . در نتیجه مخزن پر
" ) حرکت و اینبار گوی " ? O شده و دوباره گوی " 1 " به بالا میرود و با این عمل دنده " ? " بطرف عکس (
دریچه را می بندد . در صورتی که دریچه بسته شود مازاد مایع از لوله عصائی " 7 " که ارفلو است بخارج
ریخته می شود بدون اینکه اسیبی به سیستم وارد کند . ? – شناور " 8 " برای تولید فشار کافی روی مایع
است که از طرفی با اھرام ھایی به پشت گوی " ? " وصل است که با کم و زیاد شدن مایع سوخت به باز و
بسته شدن دریچه ورودی مایع کمک می کند ? - تامین مایع سوخت , در زمان شیخ بھائی به وسیله یک
لوله زیر زمینی به عصار خانه جنب حمام وصل شده بود و با تولید روغن ھای کرچک و کنجد و روغن ھای
سوختی دیگر که در محل مذکور روغن کشی می شده تامین میگردید . روی شمع مذکور ظرف لکن مسی
بوده که حجم ابی را برابر با 3 و یا ? سطل کنجایشداشته و مرتبا در شبانه روز گرم بوده و اب ان برای
کسانی که از شستشو فراغت یافته و سربینهء حمام قسمت خروجی نزدیک در کار گذاشته و جاسازی کرده
بودند . دستگاه مذکور را حدود اواخر حکومت زندیه از زیر زمین بیرون اوردند و به خارج از ایران منتقل کردند .
این اطلاعات از نسخه منحصر به فرد کتاب " الحبل " که فقط به تعداد سه نسخه است در لندن , برلین و در
ترکیه است استخراج شده است . ( اگر دقت کرده باشید تقریبا کار این دستگاه شببیه ابگرمکن ھای گازی
دیواری میباشد که اب را سریع گرم میکند )
محاسبات کامپیوتری
یکی دیگر از کارھای برجسته این استاد بزرگ در عملیات حساب و ریاضی , نکته جالبی است که در کتاب "
"Binary " 2 – 4 – خلاصه الحساب " او امده است . بحث درباره اعداد مزدوج ( اعداد زوج ) و یا بای ناری – 8
16 است . که عدد 2 جذر , و ?را مال , و 8 را کعب در نتیجه مال – 32 – 64 – 128 – 256 – 512 – 1024
المال = 1? و مال الکعب = 32 کعب الکعب 64 = مال المال الکعب = 128 مال الکعب الکعب = 2?? کعب
الکعب الکب = ?12 ما المال کعب الکعب = 102? انتخاب می کند و سپسروی عدد 102? متوقف شده و انرا
بنام "ام " یعنی مادر بکار برده که امروز در یک کامپیوتر ھم به ھمین ترتیب حساب میشود , با این تفاوت که
بجای کلمه " ام " انرا یک " بایت" یا "بیت " میگویند که اغلب کامپیوترھا تا 8 بیت مجھز ھستند ( البته به
تاریخ نگارش این مطلب توجه شود . 13?1 ش ) یعنی تا 8 بار عدد 102? را محاسبه می کنند . معمولا
حساب میشود که چند کیلوبیت و یا ھمان عدد " ام " شیخ بھائی است " K " حافظه یک کامپیوتر با بکار بردن
که مال المال کعب الکعب و برابر با 102? است که جھان ریاضی از ان بخوبی استفاده کرده و ما از ان بکلی
بی اطلاع بودیم .

نظرات() 
Cialis prices
یکشنبه 2 تیر 1398 08:49 ب.ظ

You actually explained this well!
buying cialis overnight enter site very cheap cialis import cialis buy cialis online legal only best offers cialis use cialis for sale south africa canadian cialis prezzo di cialis in bulgaria rx cialis para comprar prezzo cialis a buon mercato
Buy cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 05:39 ق.ظ

Very good postings. Thanks a lot.
cialis diario compra sublingual cialis online cialis rezeptfrei sterreich tarif cialis france generico cialis mexico sublingual cialis online cialis for sale in europa price cialis wal mart pharmacy acheter du cialis a geneve buying cialis in colombia
Cialis 20 mg
شنبه 1 تیر 1398 12:57 ب.ظ

Superb data, Thanks a lot!
generic cialis 20mg tablets tesco price cialis cialis 20 mg cut in half cialis generico en mexico only now cialis for sale in us cialis 20 mg effectiveness we use it cialis online store estudios de cialis genricos where cheapest cialis enter site 20 mg cialis cost
http://daopolhu.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 09:06 ب.ظ

Thank you. Terrific stuff!
cialis dose 30mg free generic cialis cialis ahumada click now buy cialis brand buy online cialis 5mg we like it cialis soft gel cialis wir preise cialis pills boards dosagem ideal cialis wow look it cialis mexico
cialis no doctor's prescription
جمعه 31 خرداد 1398 05:22 ق.ظ

Beneficial posts. Regards!
click here to buy cialis only now cialis for sale in us we use it cialis online store cialis e hiv chinese cialis 50 mg cialis pills in singapore cialis billig tadalafil 20mg online prescriptions cialis buying brand cialis online
http://enacgi.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:01 ب.ظ

You said it nicely..
cialis venta a domicilio weblink price cialis cialis generique cialis 5 mg schweiz brand cialis nl no prescription cialis cheap cialis 5 mg buy cialis kaufen bankberweisung generic cialis cialis e hiv
tadalafil usa
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:11 ب.ظ

Truly loads of good info!
cialis venta a domicilio buying cialis on internet click here take cialis cialis pills price each buy cialis free generic cialis generic cialis pill online tadalafilo cialis usa cost venta cialis en espaa
buy cialis from india
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:58 ق.ظ

Cheers. Wonderful information!
warnings for cialis cialis e hiv cialis tadalafil online online cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis for bph opinioni cialis generico cialis daily reviews cialis prezzo al pubblico estudios de cialis genricos
Cialis pills
سه شنبه 28 خرداد 1398 03:14 ق.ظ

Incredible many of beneficial knowledge.
how to purchase cialis on line cialis kaufen bankberweisung we recommend cialis best buy 200 cialis coupon cialis australia org cialis y deporte canadian cialis cialis e hiv cialis 5 effetti collaterali ou trouver cialis sur le net
cialis over the counter at walmart
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:29 ب.ظ

You said that fantastically.
cialis rezeptfrei cialis flussig callus low dose cialis blood pressure can i take cialis and ecstasy cialis para que sirve cialis kaufen wo no prescription cialis cheap costo in farmacia cialis overnight cialis tadalafil
Buy cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 10:25 ب.ظ

You explained this superbly.
cialis 5mg prix prix cialis once a da cialis 20 mg generico cialis mexico tarif cialis france prices for cialis 50mg female cialis no prescription cheap cialis when will generic cialis be available safe site to buy cialis online
viagra versus cialis versus levitra
یکشنبه 26 خرداد 1398 07:56 ق.ظ

Superb posts. Many thanks!
cialis para que sirve achat cialis en europe cialis rckenschmerzen cialis tadalafil online acheter cialis kamagra cialis price thailand cialis bula we like it cialis price prix de cialis deutschland cialis online
http://maiknotac.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 06:27 ب.ظ

Seriously quite a lot of great material.
tadalafil tablets dose size of cialis enter site natural cialis generico cialis mexico cialis patent expiration generic cialis tadalafil generic cialis at walmart buy cialis 40 mg cialis what if i take cialis online holland
http://blabersnowh.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 04:00 ق.ظ

You mentioned it perfectly.
cialis rezeptfrei sterreich cialis prices tadalafilo does cialis cause gout buy cialis online legal click here to buy cialis cialis 5 mg funziona buy cialis uk no prescription generic cialis at walmart free generic cialis
Generic cialis
جمعه 24 خرداد 1398 01:58 ب.ظ

Incredible loads of great tips.
cialis canada buy cheap cialis in uk cialis et insomni cialis et insomni no prescription cialis cheap cialis generico milano cialis generico milano cheap cialis the best site cialis tablets free generic cialis
http://trappecli.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:31 ب.ظ

Awesome material, Regards!
cialis generico lilly cialis arginine interactio click here to buy cialis cialis alternative cialis manufacturer coupon buy generic cialis generic cialis soft gels enter site very cheap cialis tadalafil generic cialis canadian drugs
http://cialeutau.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:05 ق.ظ

Valuable facts. Appreciate it!
no prescription cialis cheap cialis sicuro in linea cialis efficacit acquisto online cialis canadian cialis cialis sale online cialis 200 dollar savings card recommended site cialis kanada cialis 5mg prix we choice cialis pfizer india
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 12:39 ب.ظ

With thanks! I like it!
viagra or cialis cialis per paypa cialis therapie cialis 5 effetti collaterali how does cialis work canada discount drugs cialis cialis dosage recommendations where to buy cialis in ontario tesco price cialis cialis online
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 07:09 ق.ظ

You actually explained this exceptionally well.
generic cialis pill online cialis coupons printable buying brand cialis online overnight cialis tadalafil when will generic cialis be available cialis uk cialis generico cialis dosage cialis name brand cheap cialis name brand cheap
Cialis generic
جمعه 16 آذر 1397 08:13 ق.ظ

Many thanks, Numerous information!

cialis great britain cialis 100mg suppliers prix de cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis en mexico precio cialis canada on line cialis authentique suisse chinese cialis 50 mg purchasing cialis on the internet cialis cost
buy cheap cialis on line
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:04 ب.ظ

You stated this really well.
cialis cipla best buy overnight cialis tadalafil miglior cialis generico only best offers cialis use cialis generico viagra vs cialis vs levitra cialis 5 mg buy we like it safe cheap cialis miglior cialis generico rezeptfrei cialis apotheke
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:58 ب.ظ

Seriously a lot of helpful information!
cialis super kamagra cialis tadalafil online cialis reviews cialis price thailand cialis cipla best buy only now cialis 20 mg cialis sicuro in linea tarif cialis france cialis sans ordonnance cialis coupons printable
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:20 ق.ظ

Great information. With thanks!
cialis pills price each cialis 100mg suppliers the best choice cialis woman cialis super kamagra chinese cialis 50 mg venta cialis en espaa preis cialis 20mg schweiz cost of cialis cvs cheap cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne
buy cialis with no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 05:11 ب.ظ

Many thanks. Good stuff!
ou trouver cialis sur le net dose size of cialis buy name brand cialis on line prices for cialis 50mg buy cialis online legal only best offers cialis use 40 mg cialis what if i take cialis generique 5 mg viagra cialis levitra dose size of cialis
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 05:53 ق.ظ

Wonderful forum posts. Many thanks.
buy cialis sample pack cialis generico i recommend cialis generico import cialis cialis daily dose generic cialis official site estudios de cialis genricos cialis online generic cialis 20mg tablets cialis mit grapefruitsaft
buy cialis online safely
دوشنبه 12 آذر 1397 05:50 ب.ظ

Thank you. Loads of stuff!

tadalafil tablets only best offers cialis use generic cialis cialis prices in england deutschland cialis online only now cialis for sale in us we like it safe cheap cialis cialis ahumada 40 mg cialis what if i take cialis taglich
buy cialis cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 05:34 ق.ظ

Superb facts. Thanks.
canadian drugs generic cialis how to buy cialis online usa buy cialis online nz only best offers 100mg cialis cialis patent expiration cialis 5 mg brand cialis nl cialis 50 mg soft tab acquisto online cialis cialis daily new zealand
buy cheap cialis in canada
یکشنبه 11 آذر 1397 05:18 ب.ظ

With thanks. Good information.
generic cialis levitra only here cialis pills acheter cialis meilleur pri cialis prices tadalafil 20 mg when will generic cialis be available weblink price cialis cialis vs viagra cialis dosage generic cialis 20mg uk
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 05:09 ق.ظ

Thank you. Numerous posts.

warnings for cialis we choice cialis pfizer india buy original cialis legalidad de comprar cialis achat cialis en itali cialis australian price walgreens price for cialis generic for cialis 40 mg cialis what if i take cialis from canada
Cialis 20 mg
شنبه 10 آذر 1397 05:48 ب.ظ

You actually revealed it exceptionally well.
cialis prices prix cialis once a da cialis lilly tadalafi tadalafil 20mg generic cialis soft gels cialis baratos compran uk cialis for daily use cialis 10 doctissimo buy cialis sample pack generic cialis pro
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : اهورا مزدا

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان

← صفحات جانبی


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic