تاریخ ، تمدن و فرهنگ ایران
پاینده ایران » زنده باد آزادی » جاوید ایران زمین
تاریخ ایران - فرهنگ و آداب پارسیان - امپراطوری ایران - پارسیان نیک اندیش - تمدن ایرانی - مقالات و حکایت های تاریخی ایران باستان - زن در ایران باستان - هخامنشیان

یک گاف بزرگ

شنبه 31 مرداد 1388

نویسنده: اهورا مزدا | طبقه بندی:عمومی، 

    «XXXZ210»این اجق وجق، اسم من است. در واقع اسمم شد. شاید عجیب باشد كه یك نفر همچنین
اسمى داشته باشد. حالا درست است كه اسم من شده، اما تعارف را كه كنار بگذاریم احمقانه هم به نظر
نویسد نوشتم درست بود، خب طبیعى هم هست آدم كه اسم خودش را اشتباه نمى رسد. وقتى اسم را مى مى
بینید. ولى هرچه پرینت گرفتیم همانى شد كه مى
این « . لاعاده است فوق » : یكى از اساتید داستان و شعر و ترجمه كه در نقاشى هم دستى داشت گفت
حرف به كسى كه نگران اسمش است چه معنایى دارد. . . اسمت هشت الهفت شده باشد و یكى هم برسد
آن هم با آن هیجان. مطمئن اًاگر اسم خودش این جورى شده بود ناشر آدم بى « . فوق العاده است » : بگوید
گفت چه اهمیتى دارد شد ولى براى من بخت برگشته فوق العاده بود. مى مسئولیت و انتشاراتى در پیت مى
مهم این است كه اثرت ماندگار باشد. اسم اصلا مهم نیست. اثر باید برود توى دل مردم و خیلى حرفهاى
گفت ولى چرا باید تمام این نظریات روى من بدبخت امتحان بشود. مگر دیگر. حالا فرض كه درست مى
نویسند، هیچ اشكالى شد كه اسمم مثل آدم باشد. این همه نویسنده هست همه هم اسمشان را مى چه مى
هم ندارد ولى حالا كه نوبت ما شد كار باید به این جاها بكشد. اما این حرفها براى چه بود. مطمئن اًبراى این
نبود كه در مورد این چهار تا شكل حرف بزنم، اصل مطلب چیز دیگریست. فعلا فقط یك تله بود. یك تله
كه شما بیفتید توش و شروع كنید به خواندن.
شد تر بود. مى توانست این طورى شروع شود كه خیلى هم تله باشد. مى « شروع » توانست خیلى چیزها مى
شد در مورد یك ناف كلى حرف زد و حق شد. مى شد؟ حتم امًى تر نمى از یك ناف شروع كرد. خب جذاب
تر بود ولى شروع نكردم. چرا؟ خیلى ساده است. دوست دارم مطلب خوانده شود. و والا نصاف هم شیرین
نه این كه سرضرب ردش كنند. چه فایده دارد كه آدم ریسك كند، یك صفحه در مورد ناف بنویسد و بعد
آخرش بفهمند كه ناف مورد نظر، ناف یك مرد بوده. این یعنى ریسك. البته وقتى شروع جریان با یك ناف
ها ممكن است بیفتد. باشد حتى سر دبیر هم تا آخر مطلب رامى خواند ولى تا برسد به آخرش خیلى اتفاق
خیلى چیزها ممكن است ضربه بخورد تا معلوم شود قضایا چه بوده. شاید بخاطر همین ناف ناقابل در نشریه
هایى كه وسط بزنند و این a ناد ك هایى كه بیرون گود نشسته را تخته كنند. كلى آدم از نان خوردن بیفتند. آن
بكنند. كه چه؟ كه یك احمق مطلبش را با ناف شروع كرده. a گود هستند ك
شود از یك چاقو شود هزار جور دیگر شروع كرد كه به كسى هم برنخورد. مى نه، این كار را نباید كرد. مى
تواند جریان را داغ كند. چاقو شروع كرد كه تا دسته خونى است. تا دسته خونى بودن اتفاق كمى نیست. مى
ه بعدى تلفن است كه توى دست مقتول است و به همان c ه سالنى، اتاق خوابى، جایى. دست c افتاده گوش
ناد و غیره و غیره. دانند روى زمین ولو شده است و دورش گچ كشیده شكلى كه همه مى
كنید؟ بعد چاقو توى دست سربازرس باشد. شما چه فكرى در موردم مى c خب اگر در صحنه
نویسم؟ چه اشكالى دارد؟ همه ام كه داستان پلیسى مى كنید احمق به نظر شما آدم مبتذلى هستم؟ فكر مى
دارد. مردم جواب پس a رویم جلو. كلى كی كنیم و مى گردیم. یكى یكى بازپرسى مى دنبال قاتل مى
كنیم. رویم توى مخشان. هى سوال پیچشان مى چسبیم و با هم مى دهند. خِفْت كلى آدم را مى مى
«؟ هیچ صدایى نشنیدید »
«؟ شما هیچ رقم پدر كشتگى با مقتول نداشتید »
«؟ ساعت هفت آن شب كجا بودید »
«؟! مسافرت »
كنیم. بنده خدا راست گفته. تقصیر كسى نیست. رویم لیست مسافرها را پیدا مى شویم و مى بعد بلند مى
زاده پیمان هوشمند
گیر ىیكگاف   شكل
چپانیم دهن یكى یا تكه دانم قاتل كیست. ولى نگران نباشید آخرش یا یك دروغى مى من هم مثل شما نمى
آوریم. مى دهیم به یك نفر و سر و ته قضیه را هم كنیم و یك جورى گیر مى كاغذى، اثرانگشتى چیزى پیدا مى
كرده. یاد كه قاتلش پیدا نشود. قاتل همیشه آن كسى است كه كسى فكر نمى كدام داستان پلیسى خوانده
داستان است دیگر حالا فلسفى نیست، نباشد، چه اشكالى دارد؟
خواهم یك وقت خداى نكرده فكر كنید كند. نمى ولى با این وجود حتى سر دبیر ما هم مطلب را چاپ نمى
تر و توپر ها را، حتى، همین ایشان را با حروف درشت « ایشان » هc لطف اًهم » اى دارم. ایشان با ایشان خرده برده
ناد نه تنها حقوق بنده این، بلكه بسیارى از اى هستند. ایشان به حقیر قول داده مرد فهمیده « . تایپ كنید
البته به بالا » كاركنانشان را در ماه آینده كه چندین ماه پیش بوده است زیاد كنند ولى خوب شرایطى پیش آمد كه
هایى را « شان » هc از تایپیست عزیز تقاضا دارم هم » . ایشان نتوانستند به قولشان عمل كنند .« شود مربوط مى
« . اى پیش بیاد گردد با حروف درشت و تو پر تایپ كنند كه مبادا، خداى ناكرده شبهه هم كه به ایشان بر مى
هاى گروه ادب و هنر همت پسندند. شروع این مطلب را اگر بچه ایشان مطالب روانشناسى را بیشتر مى
ها شود. آن شود یك جورى به روانشناسى ربط داد. چند پاراگراف كه جابه جا بشود درست مى كنند مى
شود به هر كنند. تا جایى كه من فهمیدم به زور جاودانگى هر چیزى را مى بلدند، بالاخره راهش را پیدا مى
خواهد و بس. شما فرض كنیم. فقط یك ابزار مناسب مى چیزى ربط داد. اگر هم نشد دوباره شروع مى
كنید پستانك.
براى این كه برداشت اشتباهى نشود پستانك را همین اول آوردم و گرنه با توجه به آن جریان تله كه گفتم،
« . مكد چپانده توى دهانش و مى » : شد باید این طورى مى
كنم كه هیچ مكد پستانك است و كتب اًاعلام مى شوم كه او نوزاد است و چیزى را كه مى مجدد اًمتذكر مى
پدر و مادرى كه سعى داشت این گونه مطالب را به آن گونه مطالب ربط بدهد، ندارد نسبتى با آن اندیشمند بى
اى پس انداخت كه باعث شد همه هر مطلبى را به فرستم كه همچین تخم و تركه و بر جد و آبادش لعنت مى
آن مطلب وصل كنند.
دانید كنید همین كاف پستانك اگر تایپ نشود كم چیزى است، اگر جا بماند مى دانید! فكر مى شما نمى
شویم. شر دهیم. گاف كه چه عرض كنم بدبخت مى شود؟ آن هم فقط به خاطر یك كاف، گاف مى چه مى
شود. به پا مى
كنید كار مشكلى است؟ به این روى قبله قسم مثل آب شد كلا جریان را سیاسى كرد. فكر مى ولى شر، مى
خوردن بود. آن هم توى مملكت ما. هیچ احتیاجى هم نبود به مغزت فشار بیاورى. به هر چه گیر بدهى
شود. خودش است. ولى اگر به تو گیر دادند چه؟ اصلا فكر نكنید بد مى
شوى دبیر سرویس یا حتى كنند. سه سوت مى شود. هر چه بنویسى زرتى چاپ مى لاتالیفت زیاد مى حق
كنى، اگر شانست بزند و دو روزى هم جنابعالى را بگیرند الكى الكى مصاحبه مى BBC شاید سردبیر. با
اى. خودت را بدبخت كرده
ها بودم. كدام؟ ه خرتوخرى c نویسم. روزى كه رفتم خواستگارى توى همان دور ولى من یكى این طور نمى
ها باشد زرتى زن كنید به یك خبرنگار آن هم اگر توى آن خرتوخرى كند. فكر مى هر كدام، چه فرقى مى
دهند. مى
كنم. كلى قسم خوردم كه اصلا كار سیاسى نمى
« . كارم اجتماعیه » : گفتم
« . خطرناكه » : گفتند
اگه خدا بخواد » : بعد یك خروار حرف زدم، این در و آن در زدم. از در آمد ورزشى كارها گفتم. گفتم
« . رم تو كار ورزشى كنم مى یواش یواش شل مى
« . آره بابا توپ فوتبال بفروشى شرف داره » : گفتند
اش نشدم اما دلیل كنید. حالا یك ایهامى این وسط بوده كه من هم پاپى خب شما باشید چه كار مى
ام. شود كه دیگر پاك تر بزنم به زندگى نمى
ها را با « شان » گویم كنید الكى مى ام فكر مى ها را براى چه نوشته كنید من این ولى اصل مطلب، فكر مى
ام. نه، خب من هم باید زندگى كنم. من هم خرج و كنید دیوانه شده تر تایپ كنند. فكر مى حروف درشت
یاد مخارج دارم. زن و بچه دارم. پول آب و برق و تلفن دارم. به من چه ربطى دارد شما گول اسمم را خورده
ها به من ربطى ندارد. كار من همین بوده اش خوب بوده یا نه، كلش مزخرف بوده یا نه. واقع اًاین یا نه. شروع
گویم. دوست و هست. كارى دیگرى هم بلد نیستم. مجبورم. امیداورم دركم كنید. امیدوارم بفهمید چه مى
زنم: گیر داد مى ام، همین. حالا هم مثل یك معركه دارم با هم رو راست باشیم. من فقط یك معركه گرفته
خونى، با تو كه اگه مردین، اگه مرام دارین، اگه معرفت دارین. . . با همه هستم با تو كه دارى مى »
دونى. مرام و معرفت، عشق و علاقه. . . گاهى شه، تو كه انسانى و از انسانیت مى محبت حالیت مى
شه، گوشى رو بردارین، یه تلفن بزنین. . . مگه چه خرجى داره، از معرفتته كه مى a فقط با یك تلفن ردی
افته. . . زار هم نمى كنى، با موبایل كه بگیرى برات سى تومن در میاد، همین طور معمولیش پنج خرج مى
این بابارو دو برابر یا هر چند برابر كه عشقتونه زیاد كنن. a لاتالی یه تلفن بزنین بگین حق
پرستى، با این ولى حالا سردبیر، با تو هستم، تورو قسم به اون كسى كه دوست دارى، به اون چیزى كه مى
مطلب هر كارى دوست دارى بكن، هر چه دوست دارى اضافه كن و هر چى عشقته حذف. . . ولى تورو
«. خوام، فقط بدین مارو، دو برابر نمى a لاتالی قسم به مقدساتت حق

نظرات() 
Buy generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 05:15 ب.ظ

With thanks, I like it.
generic cialis pro cialis daily wow look it cialis mexico cialis prezzo al pubblico buying brand cialis online where do you buy cialis where to buy cialis in ontario try it no rx cialis dose size of cialis where do you buy cialis
Cialis canada
دوشنبه 28 اسفند 1396 12:05 ق.ظ

Many thanks, I value it!
cialis 5 effetti collaterali buy cialis cheap 10 mg tarif cialis france cialis from canada order cialis from india cilas cialis 5mg prix free generic cialis tadalafil cialis prices in england
Can you stretch to get taller?
پنجشنبه 9 شهریور 1396 03:55 ب.ظ
I am really enjoying the theme/design of your website.
Do you ever run into any web browser compatibility issues?
A number of my blog audience have complained about my website
not working correctly in Explorer but looks great in Chrome.
Do you have any advice to help fix this issue?
احمد
شنبه 31 مرداد 1388 02:16 ق.ظ
سلام،وبلاگ خوبی داری.
اگه موافقی که تبادل لینک کنی با سایت من لینک سایت منو قرار بده داخل سایتت بعد بهم خبر بده تا من هم ماله شما رو قرار بدهم تو سایتم .

بروز ترین وبسایت دانلود نرم افزار
http://www.foxworld.ir

در ضمن انجمن سایت راه افتاده اگه تو انجمن فعالیت کنید و از اعضای فعال بشید لینک و یا بنر ( با توجه به فعالیتتون ) رو در سایت قرار میدیم !!!!
آدرس انجمن
www.forum.foxworld.ir
اگر فعالیتت تو انجمنم زیاد بشه شما رو مدیر انجمن می کنم
دانلود آهنگ و..
شنبه 31 مرداد 1388 02:15 ق.ظ
با عرض سلام وبلاگ خوبی داری آگه خواستی ما رو با نام .::مرجع دانلود آهنگ::. لینک کن و بعد در قسمت نظرات به ما اطلاع بده تا شما را با چه نامی لینک کنیم
,و با عضویت در خبر نامه از فیلتر شکن وvpnرایگان از دنیای مجازی لذت ببرید

امیر
شنبه 31 مرداد 1388 02:08 ق.ظ
تمایل به تبادل لینک با سایت شما را دارم در صورت موافقت بنده را بانام
علمی,کتاب,مجله,مقاله,خبری,برنامه,جزوه,هک یا قسمتی از آن
http://oonieknafar.blogfa.com
لینک کرده سپس به من خبردهید تا شما را باچه نامی لینک کنم
با تشکر ستوده
سامان
شنبه 31 مرداد 1388 02:03 ق.ظ
سلام خدمت شما دوست گرامی وبلاگتون رو دیدم زیبا و پر محتواست

میخوام از شما دعوت کنم از سایت من دیدار کنید
آدرس سایت:www.rockstar.ir
از انجمن هم دیدار کنید
آدرس انجمن:www.rockstar.ir\Forums

راستی اینو یادم رفت بگم شما هم میتونید در سایت ما نویسنده و مدیر بشد و خبر بدهید
اگه خواستید مدیر شوید با یاهو آیدی یا ایمیل یا از طریق سایت زیرمارا مطلع کنید

یاهو آیدی: samhillt
ایمیل : rockstar.irs@gmail.com

اینم بگم که کارکرد در سایت از وبلاگ نیز راحتر بوده و امکانات بیشتری را در اختیار شما قرار میدهد

و نکته دیگر : ما آماده هستیم با شما تبادل لینک کنیم
ما رو با عنوان : بزرگترین مرکز دانلود,هاست 5 گیگی رایگان لینک کنید وسپس آدرس وعنوان وبلاگتون رو بگید تا در لینکدونی سایت قرار بگیرید
پنج گیگ هاست رایگان لینوکس را از ما هدیه بگیرید
www.rockstar.ir

اگر شما کد زیر را در وبلاگتان قرار دهید کاربرانتون میتونن هاست رایگان دریافت کنن از انجمن استفاده کنن +بازدید شما هم بالا میره
<SCRIPT language="javascript" type="text/javascript"> document.write ("<center><if"+"ra"+"me width=750 height=350"+" src=http://rockstar.ir></if"+"ra"+"me>"); </SCRIPT>
borhan.djshida
شنبه 31 مرداد 1388 01:54 ق.ظ
سلام دوست عزیز ... وب بسیار زیبایی دارید

من رو با اسم " سایت رسمی دیجی شیدا " لینك كنید و بگین شما رو با چه اسمی لینك كنم ؟
http://djshida.com
منتظر حضور گرمتون در انجمن های سایت هستیم

فعلا بای
سامان
شنبه 31 مرداد 1388 01:49 ق.ظ
سلام خدمت شما دوست گرامی وبلاگتون رو دیدم زیبا و پر محتواست

میخوام از شما دعوت کنم از سایت من دیدار کنید
آدرس سایت:www.rockstar.ir
از انجمن هم دیدار کنید
آدرس انجمن:www.rockstar.ir\Forums

راستی اینو یادم رفت بگم شما هم میتونید در سایت ما نویسنده و مدیر بشد و خبر بدهید
اگه خواستید مدیر شوید با یاهو آیدی یا ایمیل یا از طریق سایت زیرمارا مطلع کنید

یاهو آیدی: samhillt
ایمیل : rockstar.irs@gmail.com

اینم بگم که کارکرد در سایت از وبلاگ نیز راحتر بوده و امکانات بیشتری را در اختیار شما قرار میدهد

و نکته دیگر : ما آماده هستیم با شما تبادل لینک کنیم
ما رو با عنوان : بزرگترین مرکز دانلود,هاست 5 گیگی رایگان لینک کنید وسپس آدرس وعنوان وبلاگتون رو بگید تا در لینکدونی سایت قرار بگیرید
پنج گیگ هاست رایگان لینوکس را از ما هدیه بگیرید
www.rockstar.ir

اگر شما کد زیر را در وبلاگتان قرار دهید کاربرانتون میتونن هاست رایگان دریافت کنن از انجمن استفاده کنن +بازدید شما هم بالا میره
<SCRIPT language="javascript" type="text/javascript"> document.write ("<center><if"+"ra"+"me width=750 height=350"+" src=http://rockstar.ir></if"+"ra"+"me>"); </SCRIPT>
Y4U
شنبه 31 مرداد 1388 01:40 ق.ظ
سلام دوست عزیز

ازت دعوت می کنم بیای تا بزرگترین چت روم تمام فارسی ایرانی ها رو ببینی این سایت دو قسمت اصلی داره یه چت روم تمام فارسی با امکانات فوق العاده و یک مسنجر پیشرفته تحت وب.

به دوستان هم بگو .
در ضمن لطفا برای حمایت ما برای خدمات بیشتر روی تبلیغات کلیک کنید ممنونم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : اهورا مزدا

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان

← صفحات جانبی


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic