تاریخ ، تمدن و فرهنگ ایران
پاینده ایران » زنده باد آزادی » جاوید ایران زمین
تاریخ ایران - فرهنگ و آداب پارسیان - امپراطوری ایران - پارسیان نیک اندیش - تمدن ایرانی - مقالات و حکایت های تاریخی ایران باستان - زن در ایران باستان - هخامنشیان

دوره عظمت مادها وانقراض ایشان 1

شنبه 31 مرداد 1388

نویسنده: اهورا مزدا | طبقه بندی:تاریخ ایران باستان، 

1 دوره عظمت مادها وانقراض ایشان
منشأ این قوم  شاهان ایشان  پیمان خون ساردیس  انقراض دولت ماد

 

آیا مادها، كه نقش مهمی در برانداختن دولت آشور داشته اند، چگونه قومی
بوده اند؟ پی بردن به اصل این قوم، بدون شك، امری است كه رسیدن به آن دشوار
است؛ تاریخ كتا بی است كه همیشه آدمی بایستی از وسط آغاز كند. نخستین اشارة به
این قوم در كتیبه ای است كه گزارش حملة شلمنصر سوم به سرزمین موسوم به
پارسوا، در كوههای كردستان، (سال 837 ق م ) بر آن ثبت شده؛ از اخبار چنان بر
می آید كه در این ناحیه بیست و هفت امیر و شاه، بر بیست و هفت ولایت كم
جمعیت، حكومت می كرده اند؛ مردم این ولایتها را آمادها یا مادها می نامیده اند . مادها
از نژاد هندواروپایی به شمار می روند و محتمل است كه در تاریخ هزار سال قبل از
میلاد از كناره های دریای خزر به آسیای باختری آمده باشند . در زند اوستا، كتاب
مقدس پارسیان، یادی از این زادگاه قدیمی می شود، و مانند بهشتی توصیف می شود :
سرزمینی كه آدمی جوانی خود را در آن گذرانده، مانند خود ایام جوانی، زیباست،
به شرط اینكه شخص ناچار نباشد دوباره در آن سرزمین یا در آن ایام زندگی كند .
چنان به نظر می رسد كه مادها، در ضمن كوچ كردنهای خود، از بخارا و سمرقند
گذشته، و از این نواحی، رفته رفته، رو به جنوب سرازیر شده و پس از رسیدن به
پارس، در آن سكونت اختیار كرده بودند . این قوم، در كوههایی كه به عنوان جایگاه
خود در ایران انتخاب كرده بودند، مس، آهن، سرب، سیم و زر، سنگ مرمر، و
www.persiahistory.org

4
سنگهای گرانبها بدست آوردند . و چون قومی نیرومند بودند و زندگی ساده داشتند،
به كشاورزی بر دشتها و دامنة تپه های منزلگاه خود پرداختند و زندگی آسوده ای
برای خویش فراهم ساختند.
در اكباتان (یعنی محل تلاقی چند راه )، كه در درة زیبایی قرار گرفته و آبی
كه از ذوب شدن برف كو هها به دست می آمد سبب حاصلخیزی آن بود، نخستین
شاه ایشان دیااكو پایتخت اول خود را بنا نهاد و آن را با كاخی شاهانه، كه بر شهر
مسلط بود و نزدیك دو كیلومتر مربع وسعت داشت، آراست. بنا بر روایتی كه در
كتاب هرودوت آمده - ولی روایت دیگری آن را تأیید نم یكند - دیااكو از آنجا به
قدرت رسید كه به عدالت اشتهار یافته بود؛ و چون به قدرتی كه می خواست رسید، به
استبداد و خودكامگی پرداخت . یكی از فرمانهای وی آن بود كه »هیچ كس به
حضور شاه بار داده نشود، و مردم تنها به وسیلة پیام آورانی مطالب خود را به عرض او
برسانند؛ دیگر آنكه كسی حق خندیدن یا آب دهان بر زمین انداختن در برابر شاه را
ندارد. هدف وی از مقرر داشتن این تشریفات برای شخص خود … آن بود كه مردم،
كه از دیدن وی محروم بودند، طبیعت او را از طبیعت خود جدا بدانند «. مردم قانع
ماد، كه زندگی طبیعی داشتند، با پیشوایی این شاه نیرومن د شدند؛ و بنا بر تأثیر عادت
و محیط زندگی خویش، جنگ آزمودگی و تحمل بر سختیهای جنگ پیدا كردند، و
به صورت خطری درآمدند كه پیوسته دولت آشور را تهدید می كرد . دولت آشور
بارها بر سرزمین ماد حمله كرده، هر بار چنان پنداشته بود كه ماد چنان شكست
خورده كه دیگر یارای برابری با آن را ندارد، ولی بعدها معلوم شده بود كه مردم این
سرزمین از مبارزه برای بدست آوردن آزادی خسته نمی شوند . بزرگترین پادشاه ماد،
هووخشتره، توانست، با ویران كردن شهر نینوا، به این كشمكشها پایان بخشد . این
پیروزی، خود، محرك وی شد كه لشكریانش را در آسیای باختری پیش براند و به
دروازه های ساردیس برسد؛ و اگر كسوفی واقع نمی شد، هرگز از آنجا باز نمی گشت .
www.persiahistory.org
5
دو پیشوا، كه با یكدیگر در حال جنگ بودند، هر دو این پیشامد آسمانی را نذیر
آسمانی پنداشتند و با یكدیگر پیمان صلحی بستند، و برای استواری آن جرعه ای از
خون یكدیگر نوشیدند . هووخشتره، سال بعد از این حادثه، از دنیا رفت؛ این پس از
آن بود كه در زمان پادشاهی خود كشور ماد را، از صورت ایالت تحت تصرف
كشور دیگری، به صورت امپراطوری بزرگی درآورد كه آشور و ماد و پارس را
شامل بود. یك نسل پس از وی امپراطوری برچیده شد .
این دولت مستعجل فرصتی پیدا نكرد كه بتواند در بنای مدنیت سهم بزرگی
داشته باشد؛ تنها كاری كه كرد آن بود كه راه را برای فرهنگ و تمدن پارس باز و
هموار ساخت. پارسیها زبان آریایی، و الفبای سی و شش حرفی خود را از مردم ماد
گرفتند، و همین مادها سبب آن بودند كه پارسیها، به ج ای لوح گلی، كاغذ پوستی و
قلم برای نوشتن به كار بردندو به استعمال ستونهای فراوان در ساختمان توجه كردند .
قانون اخلاقی پارسیها - كه در زمان صلح صمیمانه به كشاورزی بپردازند، و در جنگ
متهور و بی باك باشند -، و نیز مذهب زردشتی ایشان و اعتقاد به اهورمزدا و اهریمن و
سازمان پدرشاهی، یا تسلط پدر در خانواده، و تعدد زوجات و مقداری قوانین دیگر
پارس - كه از شدت شباهت با قوانین ماد سبب آن شده است كه در این آیة كتاب
دانیال: »تا موافق شریعت مادیان و پارسیانی كه منسوخ نمی شود « ذكر آنها با هم
بیاید - همه ریشة مادی دارد. از ادبیات و هنر این قوم یك پاره سنگ یا یك نامه هم
بر جای نمانده است .
انقراض دولت ماد بسیار سریعتر از تشكیل آن صورت گرفت . اژدهاك یا
ایشتوویگو، كه به جای پدر خود هووخشتره به تخت سلطنت نشست، یك بار دیگر
این حقیقت را اثبات كرد كه حكومت سلطنتی همچون بازی قماری است، و در
وراثت سلطنت، هوشمندی مفرط و جنون، متحد نزدیك به یكدیگر به شمار
می روند. این شاه براحتی بر تخت سلطنتی كه به میراث برده بود نشست، و به عیش و
www.persiahistory.org
6
نوش و لذت بردن از آنچه نصیب وی شده بود پرداخت . مردم نیز، به تقلید از او، از
پیروی دستورهای اخلاقی خشك و روش زندگی سا ده و خشنی كه داشتند دست
برداشتند و رفته رفته آنها را فراموش كردند؛ ثروت به اندازه ای ناگهانی به چنگ
ایشان افتاده بود كه فرصت بهره برداری عاقلانه از آن را نداشتند . مردم طبقات بالای
اجتماع بندة مد و زندگی تجملی شده بودند؛ مردانشان شلوارهای قلابدوزی شده
می پوشیدند، و زنان خود را با غازه و جواهر می آراستند؛ حتی زین و برگ اسبان را
نیز با طلا زینت می دادند . قوم ساده ای كه پیش از آن از راه چوپانی زندگی
می كردند، و از سوار شدن بر ارابه های خشكی كه چرخهاشان جز گرده های ناهموار
بریده شده از تنة درختان نبود لذت می بر دند، اكنون كارشان آن بود كه بر ارابه های
گرانبها سوار شوند، و از مجلس جشنی به مجلس دیگر بروند . نخستین شاهان ایشان
به دادگستری بر خود می بالیدند، ولی ایشتوویگو، كه روزی نسبت به هارپاگ
خشمناك شده بود، دستور داد از تن بی سر و دست فرزند او خوراكی فراهم آوردند
و پدر را مجبور كردند كه گوشت تن فرزندش را بخورد . هارپاگ فرمان را اجرا
كرد و گفت هر چه شاه امر فرماید مایة شادی او می شود؛ ولی كینه را دردل خود
نگاه داشت و بعدها به كمك كوروش برخاست تا ایشتوویگو را خلع كند . كوروش
جوان، فرماندار ولایت انشان (شامل خوزستان و بختیاری )، كه در فرمان مادیان بود،
علیه شاه ز نصفت و ستمگر اكباتان قیام كرد؛ خود مادها از پیروزی وی بر این مردم
خودكامه شاد شدند و به شاهی او خشنودی نمودند : و تقریباً هیچ كس با او از در
مخالفت در نیامد . تنها یك جنگ كافی بود تا دولت فرمانروای ماد و حاكم بر پا رس
(ایران) به صورت فرمانبردار یك فرد پارسی درآید؛ پس از آن دولت پارس رفت ه رفته
كارش به جایی رسید كه تمام خاور نزدیك را به زیر فرمان خود درآورد .
www.persiahistory.org

نظرات() 
Can you get taller with yoga?
سه شنبه 17 مرداد 1396 06:09 ق.ظ
I will right away seize your rss as I can not to find your
e-mail subscription link or e-newsletter service.
Do you've any? Please allow me understand so
that I may just subscribe. Thanks.
o
دوشنبه 28 تیر 1389 12:20 ب.ظ
مرز مزدایی

نوشتگاه ویژه ی ایران شناسی

omidataeifard.blogspot.com
hamidreza
یکشنبه 1 شهریور 1388 12:50 ق.ظ
سلام، بازیکن hafa شما را به بازی آنلاین و استراتژیکی تراوین برای بازی با او دعوت می کند. hafa در جهان irx به عنوان یکی از رومی ها بازی می کند. برای ثبت نام روی لینک زیر کلیک کنید:
http://www.travian.ir/?uc=irx_44142&signup
مهدی
یکشنبه 1 شهریور 1388 12:49 ق.ظ
سلام
من یک فروشگاه اینترنتی دارم که خیلی ارزون هست و با شرکت پست قرار داد داره یعنی در خونه هنگام دریافت کالا هزینه رو پرداخت میکنید این فروشگاه ارزون ترین فروشگاه بازی ، فیلم ، نرم افزار و... هست
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : اهورا مزدا

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان

← صفحات جانبی


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic