تاریخ ، تمدن و فرهنگ ایران
پاینده ایران » زنده باد آزادی » جاوید ایران زمین
تاریخ ایران - فرهنگ و آداب پارسیان - امپراطوری ایران - پارسیان نیک اندیش - تمدن ایرانی - مقالات و حکایت های تاریخی ایران باستان - زن در ایران باستان - هخامنشیان

5 ظهور زردشت

جمعه 6 شهریور 1388

نویسنده: اهورا مزدا | طبقه بندی:تاریخ ایران باستان، زرتشت، 

5 ظهور زردشت

  دین ایران پیش از زردشت 

كتاب مقدس پارسیها  اهورمزدا
ارواح پاك و ارواح پلید

مبارزة میان آنها برای تسلط بر جهان

 

a

بنا بر داستانهای ایرانی، چند قرن قبل از میلاد مسیح، پیامبری در ایران- وئجه،
یعنی »وطن آریاییها «، ظهور كرده بود كه مردم زمان او را زره توشتره ( = زردشت
كنونی) می نامیدند، ولی یونانیان، چون از تلفظ نام فارسی این پیامبر عاجز بودند، نام
وی را به صورت زوروآسترس تلفظ می كردند . مطابق روایات، تولد وی رنگ
آسمانی داشت، و آن چن ان بود كه فرشتة نگاهبان وی به درون گیاه »هومه « رفت و، با
شیره ای كه از آن گرفته بود، به تن كاهنی كه قربانی مقدس می كرد درآمد؛ در همین
زمان شعاعی از جلال آسمانی به سینة دختری فرود آمد كه نسب عالی و شریف
داشت. آن كاهن دختر را تزویج كرد، و دو زندانی تن های ای شان، یعنی فرشته و
شعاع، درهم آمیختند، و از آن میان زردشت به وجود آمد . در همان روز كه متولد
شد به صدای بلند خندید؛ ارواح پلیدی كه برگرد هر موجود زنده ای جمع می شوند
ترسناك و پریشان شدند و از كنار وی گریختند . چون سخت دوستدار حكمت و
عدالت بود، خود را از اجتماع مردم بیرون كشید و در تنهایی كوهستان زندگی
می كرد و خوراكش پنیر و میوه های زمین بود . شیطان خواست تا وی را بفریبد، ولی
كامیاب نشد. سینه اش را به ضرب خنجر دریدند و اندرونة وی را با سرب گداخته
پركردند، ولی زردشت لب به شكایت نگشود و از ایمان به اهورمزدا، پروردگار نور
وخدای بزرگ، دست بر نداشت . اهورمزدا بر وی ظاهر شد و كتاب اوستا، یا »كتاب
www.persiahistory.org

29
معرفت حكمت « ، را در كف وی گذاشت و به او فرمان داد كه مردم را به آن بخواند
و پند دهد . مدت درازی همه او را ریشخند می كردند و آزارش می دادند، تا اینكه
شاهزاده ای ایرانی، به نام ویشتاسپ یاهیشتاسپ، سخنان وی را شنید و فریفتة آنها شد،
و وعده كرد كه دین تازه را میان مردم پراكنده سازد . به این ترتیب بود كه دین
زردشتی در جهان پیدا شد . زردشت خود مدت درازی بزیست، تا اینكه برقی از
آسمان بر او زد و آن پیغمبر به آسمان صعود كرد .
نمیتوان گفت كه چه اندازه از این داستان راست است؛ ممكن است یوشعی
همانند یوشع بنی اسرائیل وی را كشف كرده باشد . یونانیان معتقد بودند كه وی
شخصیتی تاریخی است، و زمان وی را 5500 سال قبل از زمان خود می دانستند؛
بروسوس بابلی زمان وی را نزدیكتر و تاریخ 2000 ق م میداند؛ اما آن دسته از مورخان
جدید كه به وجود او عقیده دارند تاریخ حیات وی را میان قرنهای دهم و ششم قبل
از میلاد می دانند . در آن هنگام كه زردشت در میان اجداد پارسیها و مادیها ظهور
كرد، دریافت كه مردم جانوران، زمین، آسمان، و نیاكان خود را می پرستند؛ عناصر
آن دین باستانی وخ دایان آن با دین هندوان عصر ودایی اشتراك فراوان داشت.
بزرگترین خدایان، در دین پیش از زردشتی، میترا خداوند خورشید، و آناهیته، الاهة
زمین و حاصلخیزی، و هومه گاوخدایی بود كه مرده و دوباره زنده شده و خون خود
را، همچون نوشابه ای كه حیات جاودانی می آورد، به فرزند ان آدم بخشیده بود؛
پرستش این خدا در نزد ایرانیان قدیم چنان بود كه شیرة مستی آور »هومه « را
می نوشیدند، و آن گیاهی بود كه بر دامنة كوههای ایران زمین می رویید . زردشت را
این خدایان اولیه و شعایر میخوارگی ناخوش آمد وبرضد مغان یا مجوسان، یعنی
كاهنانی كه به این خ دایان نماز می گزاردند و برای آنها قربانی می كردند، قیام كرد و،
با شجاعتی كه از شجاعت معاصران وی - عاموس و اشعیا - كمتر نبود، اعلان كرد كه
در جهان جز خدای یگانه، یعنی اهورمزدا، پروردگار آسمان و روشنی، خدای
www.persiahistory.org
30
دیگری نیست، و خدایان دیگر مظهر وی و صفتی از صفات او ه ستند. شاید داریوش
اول، كه مذهب زردشت را پذیرفت، چنان می پنداشت كه این دین می تواند
الهامبخش ملت و مایة تقویت بنیان حكومت وی باشد؛ به همین جهت، از همان زمان
كه به تخت سلطنت نشست، به جنگ با كاهنان مجوس و برانداختن آداب پرستش
قدیم پرداخت و دین زردشتی را دین ر سمی دولتی قرار داد .
كتاب مقدس دین زردشتی مجموعه ای است از كتابهایی كه یاران و مریدان
پیغمبر گفته ها و دعاهای وی را در آن جمع آوری كرده بودند، و پیروان متأخر وی به
آن نام »اوستا « داده اند . آنچه برای خوانندة غیر ایرانی این زمان مایة وحشت می شود
این است كه به وی گفته شود مجلدات بزرگی از »اوستا « كه بر جای مانده - اگر چه
از »كتاب مقدس « ما كوچكتر است- خود جزء بسیار كوچكی است از آنچه خداوند
به پیامبر خود زردشت وحی فرستاده بود . آنچه از این كتاب كهن بر جای مانده،
درنظر بیگانگان و كوته فكران، همچون مخلوط پریشانی از دع اها و سرودها و
افسانه ها و مراسم دینی و قوانین اخلاقی جلوه گر می شود، كه در جاهای مختلف آن
كلمات زیبا و طرز بیان به آن رونق خاص بخشیده و نمایندة اخلاص بدون شایبه و
بلندی اخلاقی و تقوایی است كه به صورت غنایی جلوه گر می شود . مانند كتاب
»عهد قدیم « مسیحیان، تأ لیف آن شكل التقاطی دارد و گزیده ها را در آن جمع
كرده اند. مرد محقق، كه به مطالعة آن بپردازد، در خلال آن خدایان و حتی گاهی
كلمات و جمله های كتاب هندی »ریگ - ودا « را می یابد، به حدی كه بعضی از
دانشمندان هندی چنان عقیده دارند كه »اوستا « وحی اهورمزدا نیست، بلك ه از كتب
ودایی اقتباس شده؛ در جاهای دیگری از »اوستا « فقراتی دیده می شود كه ریشة بابلی
دارد، مانند فقرات مربوط به آفرینش جهان در شش مرحله (آسمانها، آبها، زمین،
گیاهان، جانوران، انسان )؛ پیدا شدن همة افراد آدمی از یك پدر و یك مادر؛
آفرینش بهشتی بر روی زمین؛ خ شمگین شدن آفریدگار بر آفریده های خود، و عزم
www.persiahistory.org
31
كردن وی بر آنكه طوفانی بر آنان مسلط سازد تا جز گروه اندكی، همه را نابود سازد .
ولی عناصر خالص ایرانی كتاب به اندازه ای فراوان است كه مجموع آن رنگ كلی
ایرانی پیدا می كند: فكر اساسی در آن ثنویت عالم است، و اینكه در جهان مدت
دوازده هزار سال میان اهورمزدا و شیطان، به نام اهریمن، مبارزه درگیر بوده است :
بزرگترین فضیلتها پاكی ودرستی است، كه به آدمی زندگی جاودانی می بخشد؛
مردگان را نباید، مانند یونانیان و یهودیان پلید، به گور كنند یا بسوزانند، بلكه باید
آنها را به حال خود گذارند تا طعمة سگان و پرندگان شكاری شوند .
خدای زردشت، در ابتدای كار، همان »فلك كلی آسمانها « بود . اهورمزدا
»سقف جامد آسمان را به جای لباس بر خود پوشیده … و پیكر او روشنی و جلال
اعلاست، و ماه و خورشید دو چشم اوست «. در زمانهای متأخر كه دین ازدست
پیغمبران خار ج شد و در اختیار سیاستمداران قرار گرفت، خدای بزرگ به صورت
شاه عظیم الجثه ای درآمد كه عظمت هولناكی دارد . اهورمزدا را، كه آفریننده و مدبر
جهان بود، گروهی مقدسات پایینتر از وی در كارگرداندن جهان دستیاری می كردند،
كه درابتدا آنها را به صورت اشكال و نیروهای طبی عی مانند آب و آتش و خورشید و
ماه و باد و باران تصور می كردند . بزرگترین كاری كه به دست زردشت انجام گرفت
آن بود كه خدای خودرا به صورتی معرفی میكرد كه برتر ازهمة این چیزهاست؛ آنچه
در كتاب وی آمده ، از حیث جلال و شكوه، همسنگ نوشته های كتاب ایوب است :
از تو می پرسم، ای اهورا، براستی مرا از آن آگاه فرما . كیست نگهدار این
زمین در پایین و سپهر (در بالا ) كه به سوی نشیب فرود نیاید؟ كیست
آفرینندة آب و گیاه؟ كیست كه به باد و ابر تندروی آموخت؟كیست، ای
مزدا، آفرینندة منش پاك؟
مقصود از این »منش پاك « عقل انسانی نیست، بلكه منظ ور حكمت الاهی
است، كه تقریباً با لوگوس یا »كلمة الله « اختلافی ندارد، و اهورمزدا آن را
www.persiahistory.org
32
وسیلة آفرینش كاینات قرار می دهد . زردشت برای اهورمزدا هفت جلوه یا هفت
صفت بر می شمارد كه عبارت است از : نور، منش پاك، راستی، قدرت، تقوا، خیر،
فنا ناپذیری . ولی پیروان وی، چون به شرك و پرستیدن ربهای متعدد عادت داشتند،
به این صفات رنگ اشخاص دادند و آنها را امشاسپندان یا قدیسان جاودانی نام
نهادند، و چنان معتقد شدند كه این امشاسپندان در زیر نظر اهورمزدا جهان را
می آفرینند و بر آن تسلط دارند؛ به این ترتیب بود كه یكتاپرستی عالی مؤ سس این
دین، در میان مردم، به صورت شرك درآمد؛ این كاری است كه پس از آن در دین
مسیحی نیز صورت گرفت. علاوه بر ارواح مقدس امشاسپندان، پارسیان نیز به
فرشتگان معتقد بودند و چنان می پنداشتند كه هر كس، از زن و مرد و خرد و كلان،
فرشتة نگاهبان خاصی برای خود دارد . دینداران چنان باور داشتند كه در كنار این
فرشتگان و قدیسان جاودانی، كه آدمی را در آراستن خود به فضایل و رهبری
دستگیری می كنند، هفت دیو (شیطان) یا روح پلید نیز در فضا در پروازند و پیوسته بر
آنند كه انسان را به گناه ورزیدن و جنایت كردن وادارند، و همیشه با اهورم زدا و
مظاهر حق و نیكی در حال جنگ به سر می برند . سر دستة این شیاطین انگره مئین یوه،
یا اهریمن فرمانروای تاریكی و حاكم بر عالم سفلا و نمونة اول شیطان پر كاری است
كه ظاهراً یهودیان آن را از پارس اقتباس كرده و همچون میراثی به جهان مسیحیت
انتقال داده اند . برای آوردن مثالی برای پركاری اهریمن، باید گفت كه آفرینندة مارها
و حشرات موذی و ملخ و مورچه و زمستان و تاریكی و جنایت و گناه و لواط و
حیض و آفات دیگر زندگی را همین شیطان می دانسته اند؛ همین ابداعات شیطان
سبب خراب شدن بهشتی شد كه اهورمزدا، در آغاز آفرینش جهان، پد ر و مادر نوع
بشر را در آن منزل داده بود . چنان به نظر می رسد كه زردشت به این ارواح پلید
همچون خدایان باطل می نگریسته، و در واقع آنها را جسد خرافی نیروهای مجردی
می دانسته كه سد راه پیشرفت آدمی می شوند؛ ولی پیروان وی آسانتر آن دیدند كه
www.persiahistory.org
33
این نیروها را به صورت موجودات زنده تصور كنند . و به اندازه ای در شخصیت دادن
به آنها مبالغه كردند كه، پس از مدتی، شمارة شیاطین و دیوها در دین پارسیان به
چندین میلیون بالغ شد .
آنچه زردشت آورده بود، در آغاز كار، با عقیدة یكتاپرستی بسیار نزدیك
بود؛ حتی در آن زمان كه اهریمن و ارواح وارد این دین شد، به اندازه ای كه دین
مسیحی با شیاطین و فرشتگان خود از توحید حكایت می كند، آن دین نیز نمایندة
توحید بود. در دین مسیحی ابتدایی، همان گونه كه تعصب و خشكی عبرانی و فلسفة
یونان قابل ملاحظه است، تأثیر ثنویت و تقابل خیر و شر و اهورمزدا و اهریمن پ ارسی
نیز جلب توجه می كند. شاید اندیشة دین زردشتی دربارة خدای جهان چنان بوده
است كه خاطر كسانی را كه روح نقادی داشته و به جزئیات امور توجه می كرده اند
خرسند می ساخته است . اهورمزدا در واقع نماد مجموع قوایی است كه در جهان برای
برپاداشتن حق و عدالت دركارند، و اخلاق فاضله جز از راه همكاری با این قوای
خیر فراهم نمی شود. از این گذشته، ثنویت راهی می گشوده كه تناقضات و انحرافات
از طریق حق را، كه هرگز فكر یكتاپرستی نمی توانسته است مفسر آن باشد، به
صورتی توجیه كنند . اینكه فقهای دین زردشتی، مانند رازوران هند و فیلسوفان
م?در?سی اروپا، گاهی در این اصرار می ورزیدند كه شر، در واقع و نفس الامر، وجود
حقیقی ندارد و مجازی بیش نیست، در حقیقت برای آن بود كه دینی بسازند كه با
نقشه ای كه مردم متوسط الحال پیش خود رسم می كنند، و انتظار دارند پایان صحنة
جهان به صورت اخلاقی باشد، سازگار درآید . به مردم چنان وعده می دادند كه
صحنة آخری زندگی در این عالم - برای آدم عادل و درستكار - با سعادت خاتمه
پیدا می كند: پس از چهار دورة سه هزار ساله، كه در آنها غلبه گاهی با اهورمزدا
است و گاهی با اهریمن، در پایان كار، نیروی بدی شكست می خورد و از جهان
بر می افتد؛ حق در همه جا پیروز می شود، و دیگر هرگز شر و فساد وجود نخواهد
www.persiahistory.org
34
داشت. در آن زمان، نیكوكاران در بهشت به اهورمزدا می پیوندند، و پلیدان در
تاریكی بیرون بهشت فرو می روند و خوراكشان جاودانه سم مهلكی خواهد بود .
www.persiahistory.org

نظرات() 
http://preciwre.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 01:36 ق.ظ

You revealed it adequately!
we use it cialis online store cialis 50 mg soft tab acquistare cialis internet cheap cialis cialis generic tadalafil buy il cialis quanto costa cialis 20 mg cut in half acquistare cialis internet prezzo di cialis in bulgaria cialis dosage
http://terlyrent.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 09:51 ق.ظ

Thanks! I like it!
weblink price cialis cialis prezzo al pubblico only best offers cialis use il cialis quanto costa click now buy cialis brand generic low dose cialis cialis canadian drugs cialis canada comprar cialis 10 espa241a safe site to buy cialis online
cialis 20mg tablets
شنبه 1 تیر 1398 07:13 ب.ظ

Many thanks, A good amount of content.

we like it safe cheap cialis prezzo cialis a buon mercato wow look it cialis mexico cialis generisches kanada buy generic cialis cialis 20mg canadian drugs generic cialis achat cialis en europe wow cialis tadalafil 100mg cialis 5 mg schweiz
buy cialis paypal
شنبه 1 تیر 1398 02:13 ق.ظ

Amazing material. Regards.
deutschland cialis online cialis in sconto costo in farmacia cialis generico cialis mexico cialis generic availability rezeptfrei cialis apotheke callus try it no rx cialis buy cialis online nz cialis 5mg
http://cailloten.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 09:58 ق.ظ

With thanks, Very good information!
cialis canada cialis alternative cialis online nederland cialis generico postepay get cheap cialis cialis for sale cialis efficacit rx cialis para comprar cialis lilly tadalafi cialis herbs
http://proteram.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:30 ب.ظ

Superb posts. Thanks a lot.
cialis pills price each cialis sale online comprar cialis navarr where do you buy cialis sublingual cialis online cialis kamagra levitra opinioni cialis generico cipla cialis online cialis generika in deutschland kaufen order a sample of cialis
Generic cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:05 ب.ظ

Awesome forum posts, Regards!
cialis side effects dangers cialis kamagra levitra cialis for bph cialis italia gratis how much does a cialis cost price cialis wal mart pharmacy rezeptfrei cialis apotheke cialis online holland tarif cialis france click here cialis daily uk
cialis kaufen
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:37 ق.ظ

Incredible quite a lot of beneficial information.
cialis in sconto prix cialis once a da cialis 5 mg buy price cialis per pill cialis italia gratis generic cialis pill online does cialis cause gout canadian drugs generic cialis brand cialis nl enter site 20 mg cialis cost
http://eninko.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:01 ق.ظ

Nicely put, Many thanks!
cialis manufacturer coupon cialis coupons printable click now cialis from canada cialis preise schweiz where cheapest cialis viagra or cialis cialis wir preise cialis authentique suisse cialis authentique suisse costo in farmacia cialis
http://missnorbi.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:27 ب.ظ

Wow quite a lot of fantastic advice!
achat cialis en europe buy cialis we recommend cheapest cialis cialis 50 mg soft tab cialis generico in farmacia cialis 20mg prix en pharmacie generic cialis levitra cialis 50 mg soft tab 40 mg cialis what if i take how do cialis pills work
http://heathctertou.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 10:33 ب.ظ

Tips certainly regarded.!
we use it 50 mg cialis dose comprar cialis navarr cialis 20mg buy cialis interactions for cialis generic cialis review uk cialis sicuro in linea recommended site cialis kanada are there generic cialis cialis generico online
http://refwardde.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 08:33 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
opinioni cialis generico achat cialis en europe cialis tablets australia we recommend cheapest cialis cialis diario compra buy name brand cialis on line cialis daily cialis 5mg safe dosage for cialis cialis 20mg
http://loytruslar.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 06:30 ب.ظ

Whoa loads of beneficial advice.
female cialis no prescription side effects for cialis viagra vs cialis buying cialis on internet cialis cost price cialis per pill cialis 5 mg scheda tecnica the best site cialis tablets cialis lilly tadalafi enter site natural cialis
http://pronencrac.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 03:49 ق.ظ

You revealed this very well.
buy name brand cialis on line walgreens price for cialis recommended site cialis kanada cialis generika cialis 20mg cialis generico online bulk cialis bulk cialis cialis en 24 hora cialis prezzo al pubblico
http://slathcontwed.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:52 ب.ظ

You actually mentioned that well.
cialis generico milano tadalafil cialis patentablauf in deutschland cialis generique cialis kaufen buy cheap cialis in uk click here cialis daily uk generic cialis levitra generic for cialis cialis 100mg suppliers
http://ekecchot.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 12:12 ق.ظ

Reliable facts. With thanks.
wow cialis tadalafil 100mg 200 cialis coupon cialis 20 mg cut in half cialis for sale in europa callus viagra vs cialis safe dosage for cialis generic cialis at walmart we use it cialis online store cialis sale online
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 03:01 ق.ظ

With thanks, I value it.
how to buy cialis online usa only now cialis 20 mg when will generic cialis be available cialis name brand cheap estudios de cialis genricos cialis generico milano prices for cialis 50mg comprar cialis navarr generic cialis 20mg uk brand cialis nl
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 09:32 ب.ظ

Terrific content. Thanks.
deutschland cialis online cialis generisches kanada buying cialis on internet cialis daily dose generic cialis en 24 hora cialis billig the best choice cialis woman cialis 20 mg effectiveness the best choice cialis woman cialis 20 mg cost
http://canadiantousapharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 10:51 ق.ظ

Appreciate it, Quite a lot of material!

order canadian prescriptions online are canadian online pharmacies safe canadian pharmacy online 24 pharmacy canada best buy vistagra usa buy viagrow are canadian online pharmacies safe good canadian online pharmacies canadian pharcharmy online24 online pharmacies mexico
buy tadalafil no prescription
جمعه 16 آذر 1397 01:57 ب.ظ

Point clearly applied..
cialis uk cialis para que sirve enter site natural cialis cialis 5 mg cialis patentablauf in deutschland usa cialis online cialis 5 mg funziona tadalafil generic cialis pills boards where to buy cialis in ontario
buy cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:47 ب.ظ

Fine knowledge. Kudos.
cilas tadalafilo price cialis best cialis qualitat cialis online napol generic cialis review uk cialis with 2 days delivery generic cialis cialis 10mg prix pharmaci enter site 20 mg cialis cost
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:09 ب.ظ

Position certainly utilized.!
we like it cialis price cialis alternative walgreens price for cialis cialis usa cost generic cialis at walmart cialis purchasing get cheap cialis order generic cialis online miglior cialis generico cialis 5mg
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:47 ق.ظ

Fine material. Appreciate it.
tadalafil generic order a sample of cialis i recommend cialis generico tadalafil 20mg cialis mit grapefruitsaft cialis professional yohimbe venta cialis en espaa cialis generic only now cialis 20 mg generic cialis 20mg tablets
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 08:17 ب.ظ

You have made your stand very clearly!.
generic cialis 20mg uk cialis tadalafil prix de cialis tadalafilo purchasing cialis on the internet cialis rckenschmerzen buy cheap cialis in uk buy original cialis buying brand cialis online low dose cialis blood pressure
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 09:22 ق.ظ

Many thanks! I appreciate it!
cialis kaufen wo walgreens price for cialis cialis 5 mg schweiz viagra vs cialis cialis efficacit cialis patentablauf in deutschland viagra vs cialis cialis generico en mexico cialis 5 mg scheda tecnica look here cialis cheap canada
buy cialis usa
دوشنبه 12 آذر 1397 09:29 ب.ظ

You actually stated it well!
cialis qualitat order a sample of cialis cialis side effects cialis canada cialis generico milano cialis 20 mg cut in half pastillas cialis y alcoho generic for cialis only best offers cialis use trusted tabled cialis softabs
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 08:54 ق.ظ

Cheers, I like it!
preis cialis 20mg schweiz achat cialis en europe order a sample of cialis cialis from canada if a woman takes a mans cialis cialis manufacturer coupon dosagem ideal cialis buying cialis in colombia cialis generic availability cialis sicuro in linea
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 08:59 ب.ظ

Thank you! Very good information!
brand cialis nl cialis arginine interactio cialis italia gratis only now cialis 20 mg cialis coupons printable generic cialis at walmart acheter cialis kamagra cialis pills comprar cialis navarr cialis online
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 08:18 ق.ظ

Thanks a lot! Plenty of knowledge.

cialis generisches kanada fast cialis online venta de cialis canada safe site to buy cialis online prices on cialis 10 mg cialis en 24 hora cialis savings card cialis ahumada cialis in sconto chinese cialis 50 mg
Generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 09:10 ب.ظ

Seriously all kinds of superb data!
achat cialis en europe purchase once a day cialis generic cialis at walmart cialis tablets tadalafil tablets il cialis quanto costa cialis 50 mg soft tab cialis 5 mg scheda tecnica 40 mg cialis what if i take callus
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : اهورا مزدا

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان

← صفحات جانبی


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic