تاریخ ، تمدن و فرهنگ ایران
پاینده ایران » زنده باد آزادی » جاوید ایران زمین
تاریخ ایران - فرهنگ و آداب پارسیان - امپراطوری ایران - پارسیان نیک اندیش - تمدن ایرانی - مقالات و حکایت های تاریخی ایران باستان - زن در ایران باستان - هخامنشیان

هر یك از "سین" های سفره هفت سین نماد چه چیزی هستند ؟

شنبه 28 اسفند 1389

نویسنده: اهورا مزدا |

هر یك از "سین" های سفره هفت سین نماد چه چیزی هستند ؟

        نوروز بزرگترین جشن ملى ایرانیان سابقه اى هزاران ساله دارد. از گذشته هاى دور آریایى هاى ساكن در فلات ایران روز اول سال و آغاز بهار را به برگزارى مراسم ویژه و توأم با سرور و شادمانى اختصاص مى دادند. برخى پژوهشگران ، ریشه تاریخى این جشن را به »جمشید پیشدادى» نسبت مى دهند و نوروز را »نوروز جمشیدى» مى خوانند.
این گروه معتقدند كه جمشیدشاه بعداز یك سلسله اصلاحات اجتماعى بر تخت زرین نشست و فاصله بین دماوند تا بابل را در یك روز پیمود و آن روز (روز هرمزد) از فروردین ماه بود. چون مردم این شگفتى از وى بدیدند جشن گرفتند و آن روز را »نوروز» خواندند.
اما عاملى كه »نوروز» را از دیگر جشن هاى ایران باستان جدا كرد و باعث ماندگارى آن تا امروز شد، «فلسفه وجودى نوروز» است: زایش و نوشدنى كه همزمان با سال جدید در طبیعت هم دیده مى شود.
دكتر میرزایى جامعه شناس در این باره مى گوید: «یكى از نمودهاى زندگى جمعى، برگزارى جشن ها و آیین هاى گروهى است، گردهم آمدن هایى كه به نیت نیایش و شكرگزارى و یا سرور و شادمانى شكل مى گیرن.  برهمین اساس جشن‌ها و آیین‌هاى جامعه ایران
را هم مى توان به سه گروه عمده تقسیم بندى كرد: جشن ها و مناسبت‌هاى دینى و مذهبى - جشن هاى ملى و قهرمانى و جشن هاى باستانى و اسطوره‌اى. جامعه ایران در گذشته به شادى به عنوان عنصر نیرو دهنده به روان انسان، توجه ویژه‌اى داشتند. آنها براساس آیین زرتشتى خود چهار جشن بزرگ و ویژه تیرگان ، مهرگان ، سده و اسپندگان را همراه با شادى و سرور و نیایش برگزار مى كردند.
دراین بین نوروز بنا به اصل تازگى بخشیدن به طبیعت و روح انسان همچنان پایدار ماند.
گرچه باتوجه به قانون تغییر پدیده هاى فرهنگى ، نوروز هم ناگزیر نسبت به گذشته با دگرگونى هایى همراه است.

به هرحال در آیین‌هاى باستانى ایران براى هر جشن «خوانى» گسترده مى‌شد كه داراى انواع خوراكى‌ها بود. خوان نوروزى «هفت سین» نام داشت و مى‌بایست از بقیه خوانها رنگین تر باشد.
این سفره مــعــمـولاً چـندســاعــت مانــده به زمان تـــحویل ســـــال نو آمـــاده بود و بر صفحه اى بلندتر از سطح زمین چیده مى شد. همچنین میزدپان (MAYZADPAN) به منظور پخش كردن خوراكى‌ها در كنار سفره گماشته مى‌شد. این خوان نوروزى برپایه عدد مقدس هفت بنا شده بود. توران شهریارى، سخنران جامعه زرتشتى معتقد است: «تقدس عدد هفت از آیین مهر یا میتراست و به سالهاى دور باز مى گردد. در این آیین هفت مرحله وجود داشت براى اینكه انسان به مقام عالى و آسمانى برسد. پس عدد هفت از پیش از زرتشت براى انسان عزیز بوده و در آیین هاى مختلف و به نمادهاى گوناگون دیده مى شود، مانند هفت آسمان، هفت دریا، هفت گیاه و...» همچنین اسناد تاریخى از برپایى
سفره هفت سین به یاد هفت امشاسپندان خبر مى دهند؛ طبق این اسناد، هفت امشاسپندان مقدس عبارت بودند از:
اهورامزدا(به معنى سرور دانا)، و هومن (اندیشه نیك ) ، اردیبهشت (پاكى وراستى )، شهریور (شهریارى آرزو شده با كشور جاودانى )، سپندارمزد (عشق و پارسایى ) ، خرداد (رسایى و كمال ) و امرداد (نگهبان گیاهان).
اما در بسیارى از منابع تاریخى آمده است كه «هفت سین»  نخست «هفت شین» بوده و بعدها به این نام تغییر یافته است.
شمع، شراب ، شیرینى ، شهد (عسل) ، شمشاد، شربت و شقایق یا شاخه نبات، اجزاى تشكیل دهنده سفره هفت شین بودند. برخى دیگر به وجود «هفت چین» در ایران پیش از اسلام اعتقاد دارند. سخنران جامعه زرتشتى در این باره مى گوید: «در زمان هخامنشیان در نوروز به روى هفت ظرف چینى غذا مى‌گذاشتند كه به آن هفت چین یا هفت چیدنى مى گفتند.
بعدها در زمان ساسانیان هفت شین رسم متداول مردم ایران شد و شمشاد در كنار بقیه شین هاى نوروزى، به نشانه سبزى و جاودانگى برسر سفره قرارگرفت. بعد از سقوط ساسانیان وقتى كه مردم ایران اسلام را پذیرفتند، سعى كردند كه سنت‌ها و آیین‌هاى باستانى خود را هم حفظ كنند.
به همین دلیل، چون در دین اسلام «شراب» حرام اعلام شده بود، آنها، خواهر و همزاد شراب را كه «سركه» مى شد انتخاب كردند و اینگونه شین به سین تغییر پیداكرد.»
البته در این‌باره تعابیر مختلفى وجوددارد. چنانچه در كتاب فرورى آمده است: كه در روزگار ساسانیان، قابهاى زیباى منقوش و گرانبها از جنس كانولین، از چین به ایران وارد مى‌شد.  یكى از كالاهاى مهم بازرگانى چین و ایران همین ظرف‌هایى بود كه بعدها به نام كشورى كه از آن آمده بودند «چینى» نام گذارى شد و به گویشى دیگر به شكل سینى و به صورت معرب «سینى» در ایران رواج یافتند. به هرروى خوراكى‌هاى خاصى بر سفره هفت سین مى‌نشینند كه عبارتند از: سیب، سركه، سمنو، سماق، سیر، سنجد و سبزى (سبزه)
خوراكى هایى كه به نیت هاى گوناگون انتخاب شده اند:
سمنو: نماد زایش و بارورى گیاهان است و از جوانه هاى تازه رسیده گندم تهیه مى شود.
سیب: هم نماد بارورى است و زایش. درگذشته سیب را درخم هاى ویژه اى نگهدارى مى كردند و قبل از نوروز به همدیگر هدیه مى دادند.
مى گویند كه سیب با زایش هم نسبت دارد، بدین صورت كه اغلب درویشى سیبى را از وسط نصف مى كرد و نیمى از آن را به زن و نیم دیگر را به شوهر مى داد و به این ترتیب مرد از عقیم بودن و زن از نازایى رها مى شد.
سنجد: نماد عشق و دلباختگى است و از مقدمات اصلى تولدو زایندگى. عده اى عقیده دارند كه بوى برگ و شكوفه درخت سنجد محرك عشق است!
سبزه: نماد شادابى و سرسبزى و نشانگر زندگى بشر و پیوند او با طبیعت است.
درگذشته سبزه ها را به تعداد هفت یا دوازده كه شمار مقدس برج هاست در قاب هاى گرانبها سبز مى كردند. در دوران باستان دركاخ پادشاهان  ۲۰  روز پیش ازنوروز دوازده ستون را از خشت خام برمى آوردند و بر هریك از آنها یكى از غلات را مى كاشتند و خوب روییدن هریك را به فال نیك مى گرفتند و برآن بودند كه آن دانه درآن سال پربار خواهدبود. در روز ششم فروردین آنها را مى چیدند و به نشانه بركت و بارورى در تالارها پخش مى كردند.
سماق و سیر نماد چاشنى و محرك شادى در زندگى به شمار مى روند. اما غیر از این گیاهان و میوه هاى سفره نشین، خوان نوروزى اجزاى دیگرى هم داشته است: دراین میان « تخم مرغ» نماد زایش و آفرینش است و نشانه اى از نطفه و نژاد. «آینه» نماد روشنایى است و حتماً باید در بالاى سفره جاى بگیرد. «آب و ماهى» نشانه بركت در زندگى هستند. ماهى به عنوان نشانه اسفندماه بر سفره گذاشته مى شود.
و «سكه» كه نمادى از امشاسپند شهریور (نگهبان فلزات) است و به نیت بركت و درآمد زیاد انتخاب شده است.
شاخه هاى سرو، دانه هاى انار، گل بیدمشك، شیر نارنج، نان و پنیر، شمعدان و... را هم مى توان جزو اجزاى دیگر سفره هفت سین دانست. «كتاب مقدس» هم یكى از پایه هاى اصلى خوان نوروزى است و براساس آن هرخانواده اى به تناسب مذهب خود، كتاب مقدسى را كه قبول دارد بر سفره مى گذارد.
چنانچه مسلمانان قرآن، زرتشتیان اوستا و كلیمیان تورات را بر بالاى سفره‌هایشان جاى مى‌دهند. بر سر سفره زرتشتیان دركنار اسپند و سنجد، « آویشن» هم دیده مى شود كه به گفته موبد فیروزگرى خاصیت ضدعفونى كننده و دارویى دارد و به نیت سلامتى و بیشتر به حالت تبریك بر سر سفره گذاشته مى شود.
در هرصورت او پیروز است و نامش خجسته است و از نزد خدا مى آید و خواهان نیك‌بختى است و با تندرستى و گوارایى وارد شده است و سال نو را به همراه آورده است!

برخیز که می‌رود زمستان         بگشای در سرای بستان
نارنج و بنفشه بر طبق نه           منقل بگذار در شبستان
وین پرده بگوی تا به یک بار        زحمت ببرد ز پیش ایوان
برخیز که باد صبح نوروز           در باغچه می‌کند گل افشان
خاموشی بلبلان مشتاق                در موسم گل ندارد امکان
آواز دهل نهان نماند                    در زیر گلیم و عشق پنهان
بوی گل بامداد نوروز                 و آواز خوش هزاردستان
بس جامه فروختست و دستار              بس خانه که سوختست و دکان
ما را سر دوست بر کنارست           آنک سر دشمنان و سندان
چشمی که به دوست برکند دوست       بر هم ننهد ز تیرباران
سعدی چو به میوه می‌رسد دست      سهلست جفای بوستانبان

نظرات() 
brand cialis nl
دوشنبه 3 تیر 1398 03:19 ق.ظ

Effectively voiced truly! .
cialis 5 mg buy side effects for cialis cialis para que sirve cialis 100 mg 30 tablet cialis pills in singapore prices on cialis 10 mg cialis prezzo al pubblico cialis italia gratis cialis 100 mg 30 tablet cialis 5 mg effetti collateral
http://daytribto.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 11:26 ق.ظ

You actually reported that exceptionally well.
cialis with 2 days delivery side effects for cialis cialis generisches kanada cialis patentablauf in deutschland tadalafilo cialis super acti cialis pills boards cialis cuantos mg hay low dose cialis blood pressure 40 mg cialis what if i take
http://tutsope.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 08:45 ب.ظ

Amazing content. Thank you.
costo in farmacia cialis we recommend cialis best buy cialis for bph cialis reviews cialis et insomni cialis coupons printable buy cialis sample pack cialis purchasing cialis usa cost cialis for bph
http://bassfire.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 03:51 ق.ظ

Incredible loads of great advice!
price cialis best cialis billig cialis 20 mg effectiveness cialis australia org canadian discount cialis chinese cialis 50 mg canadian discount cialis cialis diario compra safe dosage for cialis generic cialis with dapoxetine
http://losare.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 11:51 ق.ظ

Thank you. A good amount of stuff!

prices on cialis 10 mg cialis kaufen free cialis acquistare cialis internet cialis for sale cialis price thailand american pharmacy cialis cialis prezzo al pubblico cialis dosage trusted tabled cialis softabs
http://phrasanre.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:16 ب.ظ

Excellent stuff. Appreciate it!
cialis pills in singapore opinioni cialis generico enter site natural cialis only now cialis for sale in us cialis 20 mg cost achat cialis en itali cialis price thailand interactions for cialis sialis brand cialis generic
prix de cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:53 ق.ظ

Superb info. Regards.
cialis 20mg prix en pharmacie rezeptfrei cialis apotheke cialis side effects dangers cialis kaufen generic cialis pro cialis sans ordonnance the best choice cialis woman if a woman takes a mans cialis buy cheap cialis in uk cialis 50 mg soft tab
http://nesnili.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:09 ق.ظ

You actually suggested it exceptionally well!
cialis daily dose generic cialis generico in farmacia cialis generisches kanada buy cialis cheap 10 mg cipla cialis online cialis 50 mg soft tab cialis prices in england india cialis 100mg cost click here to buy cialis generic cialis tadalafil
http://miwara.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:48 ق.ظ

Many thanks. Plenty of material.

cialis manufacturer coupon chinese cialis 50 mg cialis 5 mg para diabeticos cialis online deutschland cialis lowest price bulk cialis achat cialis en europe cialis 5 mg funziona cialis cost cialis tablets australia
http://cufusle.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 03:33 ق.ظ

Point certainly applied.!
cialis pills in singapore cialis 5 mg generico cialis mexico precios de cialis generico acquistare cialis internet cialis online cialis diario compra generico cialis mexico cialis with 2 days delivery cialis bula
only now cialis for sale in us
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:07 ب.ظ

You made your stand quite clearly.!
buy cheap cialis in uk cialis pills in singapore only now cialis 20 mg click now cialis from canada viagra cialis levitra recommended site cialis kanada cialis bula online prescriptions cialis cialis generique cialis per paypa
http://pederto.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 11:55 ب.ظ

You stated that exceptionally well!
how does cialis work cialis sans ordonnance prices on cialis 10 mg cialis dosage 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis pills canada discount drugs cialis cialis official site cialis with 2 days delivery look here cialis cheap canada
http://xuamewan.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 09:52 ق.ظ

Amazing a lot of amazing data.
cialis uk overnight cialis tadalafil rx cialis para comprar cialis therapie cialis daily brand cialis generic rx cialis para comprar can i take cialis and ecstasy cialis tadalafil cialis for sale
how to get cialis
جمعه 24 خرداد 1398 07:59 ب.ظ

Thanks! I like this!
cialis online nederland prezzo cialis a buon mercato cialis generico cialis prezzo in linea basso cialis tadalafil generico cialis mexico sialis cialis 20mg prix en pharmacie bulk cialis when will generic cialis be available
http://quitravex.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 05:18 ق.ظ

Incredible quite a lot of awesome material!
cialis manufacturer coupon cialis dosage cialis 5 mg buy where to buy cialis in ontario safe site to buy cialis online cialis 5 mg effetti collateral generic cialis the best site cialis tablets calis cialis free trial
when will cialis be available in generic
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:11 ب.ظ

You expressed it very well!
cialis generico generic cialis 20mg tablets cialis usa cost cheap cialis cialis 20mg preis cf cialis bula cialis australian price are there generic cialis cost of cialis cvs no prescription cialis cheap
http://linrandga.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:39 ق.ظ

Thanks a lot! I enjoy it.
cialis 100 mg 30 tablet price cialis per pill non 5 mg cialis generici generic cialis 20mg tablets buy cialis sample pack order a sample of cialis cialis pills in singapore generic cialis levitra 40 mg cialis what if i take cialis preise schweiz
how to prescribe viagra
چهارشنبه 22 خرداد 1398 05:41 ب.ظ

What's Going down i'm new to this, I stumbled upon this I've discovered It absolutely helpful and it has aided me out loads. I am hoping to contribute & aid other customers like its helped me. Great job.
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 05:57 ق.ظ

Beneficial info. Thanks.
where cheapest cialis cialis 5 effetti collaterali buying cialis on internet rx cialis para comprar cialis billig fast cialis online only best offers cialis use only here cialis pills il cialis quanto costa cilas
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 12:46 ق.ظ

Thank you, Great stuff!
generic cialis 20mg tablets rezeptfrei cialis apotheke cheap cialis we choice cialis pfizer india cialis super acti venta de cialis canada cialis cipla best buy generic cialis soft gels we use it 50 mg cialis dose prix cialis once a da
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 06:53 ب.ظ

Regards, A good amount of info.

cialis australian price prescription doctor cialis purchase once a day cialis cialis online brand cialis generic low dose cialis blood pressure cialis daily tadalafil pastillas cialis y alcoho cialis canada
buy tadalafil no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:45 ب.ظ

Seriously a good deal of excellent facts.
cialis 5 mg scheda tecnica cialis prezzo di mercato canadian discount cialis cialis generico il cialis quanto costa cialis preise schweiz cialis 20 mg effectiveness cialis 10mg prix pharmaci cialis 5 mg scheda tecnica cialis prices in england
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:12 ق.ظ

Valuable forum posts. Kudos.
cialis online napol purchase once a day cialis cialis official site tarif cialis france acheter cialis kamagra cialis cuantos mg hay dosagem ideal cialis cialis tablets for sale cialis 100mg suppliers cialis in sconto
buy generic cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:56 ق.ظ

Thank you, Quite a lot of forum posts!

cialis online cialis cuantos mg hay tadalafil 20 mg venta de cialis canada wow cialis tadalafil 100mg cialis 20 mg effectiveness miglior cialis generico cialis 5 mg funziona cialis generic tadalafil buy venta cialis en espaa
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 09:22 ب.ظ

With thanks, Excellent stuff.
cialis generisches kanada cialis online holland buying cialis on internet cialis efficacit we like it cialis soft gel pastillas cialis y alcoho 5 mg cialis coupon printable how do cialis pills work buy cialis online nz cialis generico postepay
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 10:32 ق.ظ

You mentioned that really well!
cialis baratos compran uk cialis generico online canada discount drugs cialis the best choice cialis woman only here cialis pills does cialis cause gout cialis coupons look here cialis order on line we like it safe cheap cialis how does cialis work
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 10:47 ب.ظ

You actually expressed this superbly!
buy cialis uk no prescription chinese cialis 50 mg we use it cialis online store cialis generic availability cost of cialis per pill wow cialis 20 cialis baratos compran uk cialis generico lilly cialis dosage recommendations cialis professional yohimbe
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 10:00 ق.ظ

Regards, An abundance of stuff!

cialis coupons cialis authentique suisse cialis tadalafil online prezzo di cialis in bulgaria cialis official site cialis tablets for sale cialis kaufen canadian discount cialis we choice free trial of cialis acheter cialis meilleur pri
buy cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 10:15 ب.ظ

You actually expressed it fantastically!
cialis canadian drugs buy generic cialis precios cialis peru cialis 20mg cialis kaufen wo how to buy cialis online usa the best site cialis tablets brand cialis generic only now cialis 20 mg cialis diario compra
buy cialis online best price
یکشنبه 11 آذر 1397 09:21 ق.ظ

Very well expressed of course! !
cialis online buy original cialis generic cialis levitra cuanto cuesta cialis yaho cialis for sale in europa cialis generic tadalafil buy get cheap cialis cialis efficacit cialis generic tadalafil buy order generic cialis online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : اهورا مزدا

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان

← صفحات جانبی


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic