تبلیغات
تاریخ ، تمدن و فرهنگ ایران - هر یك از "سین" های سفره هفت سین نماد چه چیزی هستند ؟
تاریخ ، تمدن و فرهنگ ایران
پاینده ایران » زنده باد آزادی » جاوید ایران زمین
تاریخ ایران - فرهنگ و آداب پارسیان - امپراطوری ایران - پارسیان نیک اندیش - تمدن ایرانی - مقالات و حکایت های تاریخی ایران باستان - زن در ایران باستان - هخامنشیان

هر یك از "سین" های سفره هفت سین نماد چه چیزی هستند ؟

شنبه 28 اسفند 1389

نویسنده: اهورا مزدا |

هر یك از "سین" های سفره هفت سین نماد چه چیزی هستند ؟

        نوروز بزرگترین جشن ملى ایرانیان سابقه اى هزاران ساله دارد. از گذشته هاى دور آریایى هاى ساكن در فلات ایران روز اول سال و آغاز بهار را به برگزارى مراسم ویژه و توأم با سرور و شادمانى اختصاص مى دادند. برخى پژوهشگران ، ریشه تاریخى این جشن را به »جمشید پیشدادى» نسبت مى دهند و نوروز را »نوروز جمشیدى» مى خوانند.
این گروه معتقدند كه جمشیدشاه بعداز یك سلسله اصلاحات اجتماعى بر تخت زرین نشست و فاصله بین دماوند تا بابل را در یك روز پیمود و آن روز (روز هرمزد) از فروردین ماه بود. چون مردم این شگفتى از وى بدیدند جشن گرفتند و آن روز را »نوروز» خواندند.
اما عاملى كه »نوروز» را از دیگر جشن هاى ایران باستان جدا كرد و باعث ماندگارى آن تا امروز شد، «فلسفه وجودى نوروز» است: زایش و نوشدنى كه همزمان با سال جدید در طبیعت هم دیده مى شود.
دكتر میرزایى جامعه شناس در این باره مى گوید: «یكى از نمودهاى زندگى جمعى، برگزارى جشن ها و آیین هاى گروهى است، گردهم آمدن هایى كه به نیت نیایش و شكرگزارى و یا سرور و شادمانى شكل مى گیرن.  برهمین اساس جشن‌ها و آیین‌هاى جامعه ایران
را هم مى توان به سه گروه عمده تقسیم بندى كرد: جشن ها و مناسبت‌هاى دینى و مذهبى - جشن هاى ملى و قهرمانى و جشن هاى باستانى و اسطوره‌اى. جامعه ایران در گذشته به شادى به عنوان عنصر نیرو دهنده به روان انسان، توجه ویژه‌اى داشتند. آنها براساس آیین زرتشتى خود چهار جشن بزرگ و ویژه تیرگان ، مهرگان ، سده و اسپندگان را همراه با شادى و سرور و نیایش برگزار مى كردند.
دراین بین نوروز بنا به اصل تازگى بخشیدن به طبیعت و روح انسان همچنان پایدار ماند.
گرچه باتوجه به قانون تغییر پدیده هاى فرهنگى ، نوروز هم ناگزیر نسبت به گذشته با دگرگونى هایى همراه است.

به هرحال در آیین‌هاى باستانى ایران براى هر جشن «خوانى» گسترده مى‌شد كه داراى انواع خوراكى‌ها بود. خوان نوروزى «هفت سین» نام داشت و مى‌بایست از بقیه خوانها رنگین تر باشد.
این سفره مــعــمـولاً چـندســاعــت مانــده به زمان تـــحویل ســـــال نو آمـــاده بود و بر صفحه اى بلندتر از سطح زمین چیده مى شد. همچنین میزدپان (MAYZADPAN) به منظور پخش كردن خوراكى‌ها در كنار سفره گماشته مى‌شد. این خوان نوروزى برپایه عدد مقدس هفت بنا شده بود. توران شهریارى، سخنران جامعه زرتشتى معتقد است: «تقدس عدد هفت از آیین مهر یا میتراست و به سالهاى دور باز مى گردد. در این آیین هفت مرحله وجود داشت براى اینكه انسان به مقام عالى و آسمانى برسد. پس عدد هفت از پیش از زرتشت براى انسان عزیز بوده و در آیین هاى مختلف و به نمادهاى گوناگون دیده مى شود، مانند هفت آسمان، هفت دریا، هفت گیاه و...» همچنین اسناد تاریخى از برپایى
سفره هفت سین به یاد هفت امشاسپندان خبر مى دهند؛ طبق این اسناد، هفت امشاسپندان مقدس عبارت بودند از:
اهورامزدا(به معنى سرور دانا)، و هومن (اندیشه نیك ) ، اردیبهشت (پاكى وراستى )، شهریور (شهریارى آرزو شده با كشور جاودانى )، سپندارمزد (عشق و پارسایى ) ، خرداد (رسایى و كمال ) و امرداد (نگهبان گیاهان).
اما در بسیارى از منابع تاریخى آمده است كه «هفت سین»  نخست «هفت شین» بوده و بعدها به این نام تغییر یافته است.
شمع، شراب ، شیرینى ، شهد (عسل) ، شمشاد، شربت و شقایق یا شاخه نبات، اجزاى تشكیل دهنده سفره هفت شین بودند. برخى دیگر به وجود «هفت چین» در ایران پیش از اسلام اعتقاد دارند. سخنران جامعه زرتشتى در این باره مى گوید: «در زمان هخامنشیان در نوروز به روى هفت ظرف چینى غذا مى‌گذاشتند كه به آن هفت چین یا هفت چیدنى مى گفتند.
بعدها در زمان ساسانیان هفت شین رسم متداول مردم ایران شد و شمشاد در كنار بقیه شین هاى نوروزى، به نشانه سبزى و جاودانگى برسر سفره قرارگرفت. بعد از سقوط ساسانیان وقتى كه مردم ایران اسلام را پذیرفتند، سعى كردند كه سنت‌ها و آیین‌هاى باستانى خود را هم حفظ كنند.
به همین دلیل، چون در دین اسلام «شراب» حرام اعلام شده بود، آنها، خواهر و همزاد شراب را كه «سركه» مى شد انتخاب كردند و اینگونه شین به سین تغییر پیداكرد.»
البته در این‌باره تعابیر مختلفى وجوددارد. چنانچه در كتاب فرورى آمده است: كه در روزگار ساسانیان، قابهاى زیباى منقوش و گرانبها از جنس كانولین، از چین به ایران وارد مى‌شد.  یكى از كالاهاى مهم بازرگانى چین و ایران همین ظرف‌هایى بود كه بعدها به نام كشورى كه از آن آمده بودند «چینى» نام گذارى شد و به گویشى دیگر به شكل سینى و به صورت معرب «سینى» در ایران رواج یافتند. به هرروى خوراكى‌هاى خاصى بر سفره هفت سین مى‌نشینند كه عبارتند از: سیب، سركه، سمنو، سماق، سیر، سنجد و سبزى (سبزه)
خوراكى هایى كه به نیت هاى گوناگون انتخاب شده اند:
سمنو: نماد زایش و بارورى گیاهان است و از جوانه هاى تازه رسیده گندم تهیه مى شود.
سیب: هم نماد بارورى است و زایش. درگذشته سیب را درخم هاى ویژه اى نگهدارى مى كردند و قبل از نوروز به همدیگر هدیه مى دادند.
مى گویند كه سیب با زایش هم نسبت دارد، بدین صورت كه اغلب درویشى سیبى را از وسط نصف مى كرد و نیمى از آن را به زن و نیم دیگر را به شوهر مى داد و به این ترتیب مرد از عقیم بودن و زن از نازایى رها مى شد.
سنجد: نماد عشق و دلباختگى است و از مقدمات اصلى تولدو زایندگى. عده اى عقیده دارند كه بوى برگ و شكوفه درخت سنجد محرك عشق است!
سبزه: نماد شادابى و سرسبزى و نشانگر زندگى بشر و پیوند او با طبیعت است.
درگذشته سبزه ها را به تعداد هفت یا دوازده كه شمار مقدس برج هاست در قاب هاى گرانبها سبز مى كردند. در دوران باستان دركاخ پادشاهان  ۲۰  روز پیش ازنوروز دوازده ستون را از خشت خام برمى آوردند و بر هریك از آنها یكى از غلات را مى كاشتند و خوب روییدن هریك را به فال نیك مى گرفتند و برآن بودند كه آن دانه درآن سال پربار خواهدبود. در روز ششم فروردین آنها را مى چیدند و به نشانه بركت و بارورى در تالارها پخش مى كردند.
سماق و سیر نماد چاشنى و محرك شادى در زندگى به شمار مى روند. اما غیر از این گیاهان و میوه هاى سفره نشین، خوان نوروزى اجزاى دیگرى هم داشته است: دراین میان « تخم مرغ» نماد زایش و آفرینش است و نشانه اى از نطفه و نژاد. «آینه» نماد روشنایى است و حتماً باید در بالاى سفره جاى بگیرد. «آب و ماهى» نشانه بركت در زندگى هستند. ماهى به عنوان نشانه اسفندماه بر سفره گذاشته مى شود.
و «سكه» كه نمادى از امشاسپند شهریور (نگهبان فلزات) است و به نیت بركت و درآمد زیاد انتخاب شده است.
شاخه هاى سرو، دانه هاى انار، گل بیدمشك، شیر نارنج، نان و پنیر، شمعدان و... را هم مى توان جزو اجزاى دیگر سفره هفت سین دانست. «كتاب مقدس» هم یكى از پایه هاى اصلى خوان نوروزى است و براساس آن هرخانواده اى به تناسب مذهب خود، كتاب مقدسى را كه قبول دارد بر سفره مى گذارد.
چنانچه مسلمانان قرآن، زرتشتیان اوستا و كلیمیان تورات را بر بالاى سفره‌هایشان جاى مى‌دهند. بر سر سفره زرتشتیان دركنار اسپند و سنجد، « آویشن» هم دیده مى شود كه به گفته موبد فیروزگرى خاصیت ضدعفونى كننده و دارویى دارد و به نیت سلامتى و بیشتر به حالت تبریك بر سر سفره گذاشته مى شود.
در هرصورت او پیروز است و نامش خجسته است و از نزد خدا مى آید و خواهان نیك‌بختى است و با تندرستى و گوارایى وارد شده است و سال نو را به همراه آورده است!

برخیز که می‌رود زمستان         بگشای در سرای بستان
نارنج و بنفشه بر طبق نه           منقل بگذار در شبستان
وین پرده بگوی تا به یک بار        زحمت ببرد ز پیش ایوان
برخیز که باد صبح نوروز           در باغچه می‌کند گل افشان
خاموشی بلبلان مشتاق                در موسم گل ندارد امکان
آواز دهل نهان نماند                    در زیر گلیم و عشق پنهان
بوی گل بامداد نوروز                 و آواز خوش هزاردستان
بس جامه فروختست و دستار              بس خانه که سوختست و دکان
ما را سر دوست بر کنارست           آنک سر دشمنان و سندان
چشمی که به دوست برکند دوست       بر هم ننهد ز تیرباران
سعدی چو به میوه می‌رسد دست      سهلست جفای بوستانبان

نظرات() 
buy tadalafil no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:45 ب.ظ

Seriously a good deal of excellent facts.
cialis 5 mg scheda tecnica cialis prezzo di mercato canadian discount cialis cialis generico il cialis quanto costa cialis preise schweiz cialis 20 mg effectiveness cialis 10mg prix pharmaci cialis 5 mg scheda tecnica cialis prices in england
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:12 ق.ظ

Valuable forum posts. Kudos.
cialis online napol purchase once a day cialis cialis official site tarif cialis france acheter cialis kamagra cialis cuantos mg hay dosagem ideal cialis cialis tablets for sale cialis 100mg suppliers cialis in sconto
buy generic cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:56 ق.ظ

Thank you, Quite a lot of forum posts!

cialis online cialis cuantos mg hay tadalafil 20 mg venta de cialis canada wow cialis tadalafil 100mg cialis 20 mg effectiveness miglior cialis generico cialis 5 mg funziona cialis generic tadalafil buy venta cialis en espaa
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 09:22 ب.ظ

With thanks, Excellent stuff.
cialis generisches kanada cialis online holland buying cialis on internet cialis efficacit we like it cialis soft gel pastillas cialis y alcoho 5 mg cialis coupon printable how do cialis pills work buy cialis online nz cialis generico postepay
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 10:32 ق.ظ

You mentioned that really well!
cialis baratos compran uk cialis generico online canada discount drugs cialis the best choice cialis woman only here cialis pills does cialis cause gout cialis coupons look here cialis order on line we like it safe cheap cialis how does cialis work
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 10:47 ب.ظ

You actually expressed this superbly!
buy cialis uk no prescription chinese cialis 50 mg we use it cialis online store cialis generic availability cost of cialis per pill wow cialis 20 cialis baratos compran uk cialis generico lilly cialis dosage recommendations cialis professional yohimbe
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 10:00 ق.ظ

Regards, An abundance of stuff!

cialis coupons cialis authentique suisse cialis tadalafil online prezzo di cialis in bulgaria cialis official site cialis tablets for sale cialis kaufen canadian discount cialis we choice free trial of cialis acheter cialis meilleur pri
buy cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 10:15 ب.ظ

You actually expressed it fantastically!
cialis canadian drugs buy generic cialis precios cialis peru cialis 20mg cialis kaufen wo how to buy cialis online usa the best site cialis tablets brand cialis generic only now cialis 20 mg cialis diario compra
buy cialis online best price
یکشنبه 11 آذر 1397 09:21 ق.ظ

Very well expressed of course! !
cialis online buy original cialis generic cialis levitra cuanto cuesta cialis yaho cialis for sale in europa cialis generic tadalafil buy get cheap cialis cialis efficacit cialis generic tadalafil buy order generic cialis online
Cialis 20 mg
شنبه 10 آذر 1397 10:26 ب.ظ

You actually mentioned that exceptionally well!
cialis taglich cialis daily wow look it cialis mexico can i take cialis and ecstasy rx cialis para comprar acquisto online cialis tadalafil best generic drugs cialis only here cialis pills cialis patent expiration
where to buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 09:58 ق.ظ

You made your point quite nicely.!
cialis manufacturer coupon cialis rezeptfrei cialis for bph cialis price thailand buying cialis on internet cialis prezzo di mercato cialis name brand cheap purchasing cialis on the internet cialis cuantos mg hay cialis canada on line
buy cialis online cheap
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:55 ب.ظ

You stated that effectively!
only now cialis 20 mg cialis tablets import cialis costo in farmacia cialis cialis generico online venta de cialis canada tesco price cialis deutschland cialis online cialis dosage recommendations cialis tadalafil
buy cialis no rx
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:52 ب.ظ

You expressed that effectively!
cialis 20mg prix en pharmacie cialis online napol cialis 5mg prix recommended site cialis kanada rezeptfrei cialis apotheke enter site 20 mg cialis cost cialis pills boards cialis 30 day trial coupon prices for cialis 50mg cialis 20 mg effectiveness
buy tadalafil no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:54 ق.ظ

Info clearly regarded.!
cialis sicuro in linea cialis from canada cialis 5 mg funziona the best site cialis tablets cialis tablets australia purchase once a day cialis achat cialis en suisse prix de cialis generic cialis soft gels cialis 100mg suppliers
Cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 05:09 ب.ظ

Information nicely regarded!.
purchasing cialis on the internet buy online cialis 5mg cialis alternative prezzo cialis a buon mercato look here cialis order on line costo in farmacia cialis cialis qualitat buy name brand cialis on line cialis generic availability cialis 30 day sample
online canadian discount pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 03:10 ب.ظ

You've made your stand pretty effectively!.
canadian rx global pharmacy canada canada medication prices canadian online pharmacies canadian online pharmacies rated canadian online pharmacies legal pharmacy canada plus canadian pharmacy uk delivery canada medication canadian medications 247
http://eddrugsgeneric.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 10:50 ق.ظ

Terrific content. Thanks!
generic cialis pill online where do you buy cialis cialis generico lilly cialis 5 mg buy compare prices cialis uk tadalafil 5mg cialis canada how to buy cialis online usa cialis generico cialis coupon
cialisky.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 03:32 ب.ظ

Thank you! I enjoy this!
canadian cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis pills boards import cialis legalidad de comprar cialis cialis cost only best offers cialis use enter site natural cialis ou acheter du cialis pas cher 5 mg cialis coupon printable
online viagra pharmacy
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:44 ق.ظ

Information well utilized.!
viagra online usa online viagra without prescription buy viagra south africa buy viagra next day delivery uk buy viagra no prescription can you actually buy viagra online cheap generic sildenafil order viagra online no prescription viagra tablets online purchase viagra cheap online
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:23 ب.ظ

Terrific knowledge. Regards.
cialis coupons printable cost of cialis per pill acheter cialis meilleur pri interactions for cialis precios cialis peru viagra vs cialis cialis 20 mg cialis 20 mg effectiveness click here cialis daily uk acheter du cialis a geneve
Generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 08:07 ب.ظ

Valuable content. Appreciate it.
warnings for cialis order generic cialis online acheter du cialis a geneve cialis 30 day trial coupon cialis for sale we choice cialis pfizer india brand cialis nl prezzo di cialis in bulgaria we choice cialis uk buying cialis on internet
Viagra sans ordonnance
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 04:42 ق.ظ

Perfectly spoken indeed. .
buy viagra next day delivery uk buy viagra 100mg buy viagra online prescription buy viagra online with paypal how to get cheap viagra how to buy real viagra buying viagra without prescription buy viagra australia age to buy viagra buying viagra online legal
Generic cialis
یکشنبه 19 فروردین 1397 03:58 ق.ظ

Lovely material, With thanks.
generic cialis with dapoxetine cialis super acti generic low dose cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne costo in farmacia cialis cialis 5 mg cialis super kamagra cialis daily trusted tabled cialis softabs cialis prices in england
Cialis 20 mg
جمعه 3 فروردین 1397 07:11 ق.ظ

Many thanks, Terrific information!
wow look it cialis mexico cialis 5mg billiger cialis tadalafil cheap cialis cialis kaufen wo cialis lowest price opinioni cialis generico generic cialis at walmart cialis lilly tadalafi cialis for daily use
std testing price
شنبه 13 آبان 1396 04:44 ب.ظ
این بسیار جالب است، شما یک وبلاگ نویس بسیار ماهر هستید.

من به فید شما پیوستم و منتظر جستجوی شما هستم
بیشتر از پست عالی شما. همچنین، وب سایت شما را در شبکه های اجتماعی من به اشتراک گذاشته ام!
feet issues
شنبه 18 شهریور 1396 02:41 ب.ظ
First off I would like to say great blog! I had a quick question in which I'd like
to ask if you don't mind. I was interested to find out how you
center yourself and clear your thoughts before writing.
I have had trouble clearing my mind in getting my ideas out there.

I do take pleasure in writing however it just seems like
the first 10 to 15 minutes are generally lost just trying to figure out how to begin.
Any suggestions or tips? Thank you!
Can you increase your height by stretching?
شنبه 14 مرداد 1396 11:40 ب.ظ
You can definitely see your enthusiasm within the article you write.
The arena hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they
believe. Always follow your heart.
Foot Problems
سه شنبه 10 مرداد 1396 05:38 ق.ظ
Great post.
Raymond
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:33 ب.ظ
Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading?

I'm trying to figure out if its a problem on my
end or if it's the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.
foot pain exercises pdf
سه شنبه 6 تیر 1396 01:35 ق.ظ
These are really great ideas in about blogging. You have touched some nice points here.

Any way keep up wrinting.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : اهورا مزدا

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان

← صفحات جانبی


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :