تبلیغات
تاریخ ، تمدن و فرهنگ ایران - زن در ایران باستان
تاریخ ، تمدن و فرهنگ ایران
پاینده ایران » زنده باد آزادی » جاوید ایران زمین
تاریخ ایران - فرهنگ و آداب پارسیان - امپراطوری ایران - پارسیان نیک اندیش - تمدن ایرانی - مقالات و حکایت های تاریخی ایران باستان - زن در ایران باستان - هخامنشیان

زن در ایران باستان

دوشنبه 19 مرداد 1388

نویسنده: اهورا مزدا | طبقه بندی:زن در ایران باستان، 

دکتر درخشنده صادقی

در دوران باستان ایرانیها،راستگویی و دلاوری را ارج بسیار می دادند و این ویژگی برای زن و مرد یکسان بود. زنان، همتای مردان دلیرانه در جنگ ها شرکت می کردند و دختران همیشه از خداوند شوهری نیرومند و فرزندانی دلاور در خواست داشتند. در تاریخ باستانی ایران نام زنان قهرمان و فداکار بچشم می خورد که جا دارد از چند تن آنها نام برده شود. باشد که پس از گذشت زمان، یادشان را گرامی و نمونه ای برای زندگی ما زنان باشند.

گرد آفرید: زنی شجاع بود که در رزم با سهراب دلاوریها نشان داده، در یورش سهراب به ایران، گرد آفرید خود را به لباس رزم آراست و موی رادر زیر خُود پنهان کرده وهمچون مرد رزمجویی بر زمگاه رفت.پس از رو در رو یی و گفتمان با سهراب، رزم و ستیز بین آنها در گرفت. به ناگاه سهراب شگفت زده او را شناخت و دریافت که دختری است. سهراب شرمسار رزمگاه رارها کرد و به توران بازگشت. فردوسی ا زاین شگفتی چنین یاد می کند:

 

هماورد را دید گرد آفرید که برسان آتش همی بردمید سر نیزه را سوی سهراب کرد عنان و سنان را پر از تاب کرد رها شد ز بند زره موی او دُر افشان چو خورشید شد روی او شگفت آمدش گفت از ایران سپاه چنین دختر آید به آوردگاه؟ زنانشان چنینند ز ایرانیان چگونند گُردان جنگ آوران؟ چو بشنید سهراب، ننگ آمدش که آسان همی دژ بچنگ آمدش به تاراج داد آنهمه بوم و رست به یکبارگی دست بد را بشست چو گفت این عنان را بتابید و رفت سوی جای خود راه را برگرفت(1) و بدینگونه دلاور توران و چین را زنی دلیراز رزمگاه بیرون راند و کشور را ا ز تاراج دشمن رهانید.

پس از گرد آفرید، قهرمان دیگر زنان شاهنامه فرنگیس است. او در جنگ ایران و توران با زیرکی و هوشیاری بکمک مردان شتافت و با گیو و کیخسرو به رزمگاه رفت و دلیرانه در کنار آنها جنگید. آنگاه که گیو و کیخسرو خسته شده و به خوابگاه رفتند، فرنگیس در کمین دشمن بیدارنشست و به هنگام نزدیک شدن تورانیان مردان را ندا داد، بیدار کرد و توانست نقشه شبیخون دشمن را در هم دریده و کشور را از یورش آنان برهاند.

فدا کاری و پاک دامنی «پانته آ » زنی دیگر از دوران باستان،بسیار ارزشمند و شنیدنی است. دختری از تبار شوش، بسیاز زیبا و همسر «آبرا داتاس » بود.

هنگامی که شوهرش از سوی پادشاه آشور به سفارت به باختر رفته بود، مادیها چادری را آراسته و پانته آ را به ارمغان به سراپرده کوروش بردند. کوروش با جوانمردی بسیار از زن زیبا گذشت و او را به نزدیکترین دوست خود «آرارسپ » سپرد که تا آمدن شوهرش پاسداراو باشد. آراسپ در برابر زیبایی و طنازی پانته آ تاب و توان نیاورد و سخت به او دل بست. پانته آ پس از پایداری در برابر درخواست های نابجا و ناپاک آراسپ به تتگ آمد و سر انجام به کوروش شکایت برد . کوروش آراسپ را بسیار سرزنش کرد و او را ازنگاهداری پانته آ باز داشت. زن جوان در برابر این جوانمردی کوروش پس از بازگشت شوهرش او را برای خدمت به کوروش برانگیخت. کوروش به «آبراداتاس» دست دوستی داد و او رابه سرداری لشکر در یورش ایران به مصر برگماشت . آبراداتاس بسیار مردانه با دشمن به سود کوروش جنگید و سرانجام با واژگون شدن ارابه اش در زیر پای اسبان پایمال و جان سپرد. پانته آ که خود و کوروش را در این مرگ نابهنگام گنهکار می دانست، تاب زیستن پس از عشق از دست رفته نیاورد. بدین روی کوروش با او بسیار همدردی کرد، به سوک او نشست و پیمان بست که او را بهر کجا که بخواهد بفرستد و همه گونه آسایش زندگی را برایش فراهم سازد. پانته آ هیچ یک از پیشنهادهای کوروش را نپذیرفت، زیرا زندگی رابدون شوهرش نخواسته و سرانجام با خنجری که همراه داشت دست به خودکشی زد. کوروش از این پیش آمد بسیار افسرده شد. برای این دو عاشق آرامگا هی باشکوه ساخت و کالبد هر دو را با تشریفات شاها نه در آنجا بخاک سپرد. (2)

پادشاهی همای: در بُندهش آمده که چون پادشاهی به «وهومن سپنداتان » (یهمن پسر اسفندیار) رسید، ایران ویران بود و ایرانیان با یکدیگر بجنگ داخلی و کشتار بر خاسته بودند و از دودمان پادشاهی پسری باقی نمانده بود. بدین روی همای دختر بهمن به شاهی رسید. این بانو سی سال پادشاهی کرد. فردوسی در شاهنامه از او بنام زنی دانا و سیاستمدار و خردمند یاد کرده است. در دوران پادشاهی او، مردم آسوده خا طر بودند و از پرداخت مالیات رها. او لشکری گران به روم فرستاد و رومیان را شکست داد و توانست دیگر فرمانروایان همسایه های کشور را بفرمان خود بگیرد.(3)

پادشاهی دینگ: یزدگرد دوم در واپسین سالهای پادشاهی بیمار شد و در سال 447 پس از زایش مسیح درگذشت. پس از او بزرگ فرزندش هرمزد سوم بجای او نشست. برادر کوچک هرمزد بنام پرویز، برای رسیدن به شاهی با او به جنگ در آمد و در این دوران کشور بدون رهبر و در شورش داخلی و آشوب بود. دینگ مادر آنها با لقب ملکه ملکه ها (بان بیش تان بان بیشن ) کشوررا اداره می کرد. در کتاب «زن در ایران باستان» درباره او چنین می خوانیم:«از او مهری موجود است که صورت این ملکه با اسم و لقبش ( Ban Bishnan Banbishn) ملکه ملکه ها به حروف پهلوی در آن کنده شده است...»(4)

پادشاهی پوراندخت: از میان سی و پنج پادشاه ساسانی، برخی زمانی کوتاه و بعضی دورانی دراز پادشاهی کردند. در شمار این سی و پنج شاه،نام دو زن بنام پوراندخت و آزرمیدخت دختران خسرو پرویز در تاریخ بجای مانده است. در دوران پادشاهی این دو زن ایران به سراشیبی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افتاد و بدترین زمان را میگذراند. افزون بر این، آفات زمینی و آسمانی مانند سیل دجله و فرات، زلزله و فروپاشی سد ها در پایتخت (تیسفون) سلطنت را برای آنها بسیار دشوار تر کرده بود. با اینهمه پوراندخت با سزار روم پیوند دوستی بست و صلیب حضرت عیسی را به اورشلیم برگرداند که خود کاری چشم گیری در تاریخ است . پادشاهی پوراندخت یکسال و چهار ماه بود و سکه هایی از او بجا مانده که نشانگر زمان سلطنت اوست. او پادشاهی دادگستر و نیکو سیرت بود و خراج یکسال را به شهروندان بخشید.

پادشاهی آزرمید خت: آزرمیدخت دختر دیگر خسرو پروز بود که در تیسفون تاج بر سر نهاد و چهار ماه پادشاهی کرد .«آرتور کریستن سن» از قول طبری می نویسد «یکی از سپهدان موسوم به فرخ هرمزد مدعی سلطنت شد و ملکه را به زنی خواست. چون آزرمیدخت نمی توانست علنا مخالفت کند، در نهان وسایل قتل او را فراهم آورد. آنگاه پسر فرخ هرمزد که رستهم نام داشت، با سپاه خود پیش راند و پایتخت را گرفته آزرمیدخت را خلع و کور کرد و کسی از کیفیت وفات او آگاه نیست (6). فردوسی در شاهنامه ازاو بسیار به نیکی یاد می کند. ادامه دارد

1- حکیم ابوالقاسم فردوسی -شاهنامه ، برگ 107 2- حسن پیرنیا (مشیرالدوله) ، تاریخ ایران باستان، جلد 1، برگ 327 3- ابن بلخی، فارسنامه ، برگ 64 4-هدایت الله علوی، زن در ایران باستان ،انتشارات هیرمند، 1377، برگ 26 5- همان کتاب 6- آرتور کریستن تن ، ایران در زمان ساسانیان، منبع :نشریه پیام آشنا

نظرات() 
http://canadianopharmacy.com/
پنجشنبه 10 مرداد 1398 11:16 ق.ظ

You actually stated it well.
canadian pharcharmy online canadian pharmaceuticals online order canadian prescriptions online north west pharmacies canada canadian prescription drugstore north west pharmacies canada canadian pharmacy canada medication cost pharmacy canada 24 north west pharmacy canada
http://pakaca.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 09:38 ق.ظ

Wow tons of excellent advice!
opinioni cialis generico are there generic cialis cialis en 24 hora comprar cialis 10 espa241a cialis side effects dangers cialis lowest price generic cialis tadalafil generic cialis in vietnam buy cialis online legal purchasing cialis on the internet
http://cufusle.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 05:40 ب.ظ

Thank you! Plenty of info!

cialis daily new zealand look here cialis cheap canada cialis online cialis farmacias guadalajara 40 mg cialis what if i take cialis rezeptfrei cialis generico milano cialis daily reviews acheter cialis kamagra cialis online
http://aqamin.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 03:06 ق.ظ

You mentioned it really well.
generic cialis at the pharmacy cialis pills in singapore precios cialis peru cialis 5mg billiger buying cialis on internet buy original cialis cialis dosage sublingual cialis online weblink price cialis cialis prices
Cialis canada
شنبه 1 تیر 1398 10:01 ق.ظ

You revealed this well.
cialis daily generic cialis at the pharmacy cialis billig cialis dosage safe site to buy cialis online cialis tadalafil online viagra or cialis cialis diario compra cialis generico online canadian drugs generic cialis
http://centsortfa.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 05:53 ب.ظ

Thank you. Lots of postings!

cialis generika cialis uk next day cialis arginine interactio cialis 10 doctissimo cialis tablets australia enter site very cheap cialis cialis generico postepay pastillas cialis y alcoho callus cialis generico lilly
http://fleapletalk.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 02:21 ق.ظ

Good posts, Many thanks.
viagra cialis levitra cialis side effects dangers cialis kaufen cialis 5 mg effetti collateral estudios de cialis genricos cialis lilly tadalafi online cialis cialis uk next day sialis cialis name brand cheap
over the counter cialis 2018
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:15 ق.ظ

Incredible loads of helpful facts!
cialis patentablauf in deutschland click here cialis daily uk cialis dosage amounts cialis purchasing cialis generic tadalafil buy venta de cialis canada brand cialis nl where do you buy cialis cialis dosage cialis patentablauf in deutschland
where can i buy cheap cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:19 ب.ظ

Regards, Helpful information!
we recommend cialis info purchase once a day cialis interactions for cialis click here to buy cialis cialis generico venta cialis en espaa side effects for cialis cialis pills boards cialis authentique suisse how much does a cialis cost
cialis therapie
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:51 ب.ظ

Thank you. Wonderful stuff!
import cialis cialis 5 mg effetti collateral look here cialis cheap canada generic cialis review uk generic cialis in vietnam acquistare cialis internet free generic cialis we choice free trial of cialis compare prices cialis uk cialis 5mg
Buy cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 12:20 ق.ظ

Helpful forum posts. Thanks a lot!
cialis lilly tadalafi cialis cipla best buy generico cialis mexico we like it safe cheap cialis cialis daily new zealand get cheap cialis cialis super acti we choice free trial of cialis cialis 30 day sample legalidad de comprar cialis
http://warnase.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:02 ب.ظ

Terrific facts. Thanks a lot.
cialis generic availability cialis 20 mg cut in half cialis pills wow cialis 20 cialis generico en mexico brand cialis nl cialis 20 mg best price sialis cialis patentablauf in deutschland cialis arginine interactio
cheapest cialis professional
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:27 ق.ظ

Thanks a lot. An abundance of data!

purchase once a day cialis we like it cialis soft gel side effects for cialis cialis pills in singapore click now buy cialis brand cialis farmacias guadalajara viagra vs cialis comprar cialis 10 espa241a cialis tablets when will generic cialis be available
http://asolmog.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 03:46 ب.ظ

You explained that adequately.
comprar cialis navarr buying brand cialis online cialis cuantos mg hay ou trouver cialis sur le net cialis with 2 days delivery only best offers 100mg cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis generisches kanada cialis generic estudios de cialis genricos
Cialis generic
شنبه 25 خرداد 1398 01:24 ق.ظ

Thank you! A lot of advice.

how to buy cialis online usa import cialis 5 mg cialis coupon printable discount cialis cialis 5 mg scheda tecnica precios cialis peru cialis with 2 days delivery when will generic cialis be available cialis 5 mg effetti collateral cilas
http://doomsflourbon.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 11:09 ق.ظ

With thanks, Fantastic stuff.
cialis dosage dosagem ideal cialis cialis official site cialis generika comprar cialis navarr cialis free trial safe site to buy cialis online cialis australia org side effects of cialis only here cialis pills
http://quiknicsio.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 08:28 ب.ظ

With thanks, Ample facts!

dosagem ideal cialis cialis official site generic low dose cialis cialis 30 day sample cialis billig cialis tablets cialis 20mg cialis tadalafil online precios cialis peru order cialis from india
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 12:51 ب.ظ

Whoa a lot of amazing material!
are there generic cialis cialis generico generic cialis in vietnam tadalafilo cialis pills price each pastillas cialis y alcoho cialis 20 mg cost cialis online deutschland usa cialis online comprar cialis navarr
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:53 ق.ظ

Appreciate it. Quite a lot of info!

cialis cuantos mg hay best generic drugs cialis buy online cialis 5mg free cialis calis the best site cialis tablets cialis cuantos mg hay cialis uk next day cialis australia org weblink price cialis
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 01:51 ق.ظ

You actually stated this wonderfully.
cialis en mexico precio cialis online nederland buying cialis in colombia generic cialis tadalafil low dose cialis blood pressure cialis sans ordonnance online prescriptions cialis we choice free trial of cialis ou acheter du cialis pas cher viagra vs cialis vs levitra
http://ukcanadianpharmacy.com/
جمعه 23 فروردین 1398 03:24 ب.ظ

Great data. Kudos!
candida viagra canadian rx canada viagra how safe are canadian online pharmacies canada viagra canadian online pharmacies rated drugs for sale in uk canada online pharmacies surrey drugstore online india canadian medications list
http://canadiantousapharmacy.com/
پنجشنبه 22 فروردین 1398 01:23 ق.ظ

Thank you! Plenty of information.

pharmacy canada plus online canadian pharmacies canadian discount pharmacies in canada rx from canada canadian pharmacy viagra brand canadian rx world pharmacy how safe are canadian online pharmacies online canadian discount pharmacies canadian pharmacies buy viagrow pro
buy cheap cialis no prescription
جمعه 16 آذر 1397 04:35 ق.ظ

Amazing info. Appreciate it!
cialis patent expiration cialis para que sirve best generic drugs cialis cialis authentique suisse ou acheter du cialis pas cher cialis in sconto warnings for cialis 200 cialis coupon cialis kamagra levitra cialis e hiv
buy cials online
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:17 ق.ظ

You actually expressed it very well!
buy cialis uk no prescription comprar cialis navarr cialis venta a domicilio cialis kaufen cialis in sconto only now cialis 20 mg cialis 20 mg effectiveness 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis rezeptfrei cialis sicuro in linea
buy cialis pills online
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:36 ب.ظ

Amazing quite a lot of useful information!
generic cialis cialis patent expiration costo in farmacia cialis cialis side effects dangers prix de cialis 5 mg cialis coupon printable generic cialis online prescriptions cialis we use it cialis online store dose size of cialis
Cialis 20 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:09 ق.ظ

Kudos, I appreciate this!
cialis purchasing cialis bula achat cialis en europe link for you cialis price walgreens price for cialis order a sample of cialis cialis 5 mg schweiz cialis online holland weblink price cialis cialis online
buy cialis germany
سه شنبه 13 آذر 1397 03:08 ب.ظ

Well expressed really. .
calis prescription doctor cialis we choice cialis pfizer india cialis cuantos mg hay cialis 5 mg scheda tecnica cialis daily reviews cialis 5 mg para diabeticos click here cialis daily uk warnings for cialis ou acheter du cialis pas cher
buy cialis no rx
سه شنبه 13 آذر 1397 03:45 ق.ظ

Beneficial write ups. Thanks!
cialis online holland buy generic cialis cialis sicuro in linea 40 mg cialis what if i take brand cialis nl canada discount drugs cialis cialis 20 mg best price venta cialis en espaa cialis bula where to buy cialis in ontario
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 02:38 ب.ظ

Wow lots of terrific information!
cialis qualitat the best choice cialis woman the best site cialis tablets we recommend cialis info canadian cialis callus the best choice cialis woman cialis price in bangalore prescription doctor cialis pastillas cialis y alcoho
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 03:27 ق.ظ

Awesome forum posts. Many thanks.
side effects of cialis we like it safe cheap cialis cialis prezzo in linea basso non 5 mg cialis generici cialis 20 mg cut in half legalidad de comprar cialis dosagem ideal cialis cialis online nederland cialis kamagra levitra cialis 5mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : اهورا مزدا

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان

← صفحات جانبی


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :