تاریخ ، تمدن و فرهنگ ایران تاریخ ایران - فرهنگ و آداب پارسیان - امپراطوری ایران - پارسیان نیک اندیش - تمدن ایرانی - مقالات و حکایت های تاریخی ایران باستان - زن در ایران باستان - هخامنشیان tag:http://persiahistory.mihanblog.com 2020-09-24T00:53:47+01:00 mihanblog.com دست نوشته های من--------اعتقادی 2014-02-23T20:39:49+01:00 2014-02-23T20:39:49+01:00 tag:http://persiahistory.mihanblog.com/post/345 اهورا مزدا استفاده از دستورات رساله تعبدی محض نیست  و دستورات و احکام آن برای همه یکسان نیست و احکام رساله پایین ترین فرد از نظر درک و شعور را در نظر  میگیرد مانند یک معلم که برای تدریس سطح فهم تنبل ترین فرد را باید در نظر بگیرد . پس نمیتوان گفت که اگر در رساله چیزی را حرام اعلام کرده به طور مطلق حرام است . البته استسناهایی هم وجود دارد که بطور محض و مطلق برای همه حرام است دست نوشته های من--------جملات کوتاه 2014-02-23T20:32:32+01:00 2014-02-23T20:32:32+01:00 tag:http://persiahistory.mihanblog.com/post/344 اهورا مزدا چرا تو چیزی نمیگی این خودش یه کابوسمثل تنهایی میمونه با تو همسفر شدنوقتی دستام خالی باشن و باشم عاشق تو  غیر دل چیزی نمیمونه که باشه لایق توتشکر کردن فراموشم شده ، آنقدر کسی برایم کاری انجام نداده که تشکر کردن را بلد نیستممثل تنهایی میمونه با تو همسفر شدنوقتی دستام خالی باشن و باشم عاشق تو  غیر دل چیزی نمیمونه که باشه لایق تو

تشکر کردن فراموشم شده ، آنقدر کسی برایم کاری انجام نداده که تشکر کردن را بلد نیستم
]]>
دست نوشته های من--------جملات کوتاه 2014-02-23T20:30:54+01:00 2014-02-23T20:30:54+01:00 tag:http://persiahistory.mihanblog.com/post/343 اهورا مزدا بالاترین لطف خدا به انسان این است که  کسی رو بهش بده که دوستش داشته باشه دست نوشته های من--------جملات کوتاه 2014-02-23T20:13:59+01:00 2014-02-23T20:13:59+01:00 tag:http://persiahistory.mihanblog.com/post/342 اهورا مزدا بر سر مزارم بنویس خدایا از این که هستم بیچاره ترم نکندر می کده هم خدایی بینی با مرد خدا اگر نشینی به همان سرعتی که عاشق میشوی متنفر میشویهمه چیز در دنیا نشتی دارد  حتی دل منهیچ وقت جواب کسی رو سر بالا نده  ( همون قضیه تف سر بالا میشه)هر جا چراغی روشنه از ترسه تنها بودنهیک دوست واقعی  زمانی مشخص میشود  حتی وقتی شما کاری میکند که شما دوست ندارید  هنوز دوست شماستمن با تو مشکلی ندارم باخودم لج کردم   من نمیمیرم اگه تو از اینجا بری چون میدونستم از اول راه مسادر می کده هم خدایی بینی با مرد خدا اگر نشینی
 به همان سرعتی که عاشق میشوی متنفر میشوی
همه چیز در دنیا نشتی دارد  حتی دل منهیچ وقت جواب کسی رو سر بالا نده  ( همون قضیه تف سر بالا میشه)
هر جا چراغی روشنه از ترسه تنها بودنهیک دوست واقعی  زمانی مشخص میشود  حتی وقتی شما کاری میکند که شما دوست ندارید  هنوز دوست شماستمن با تو مشکلی ندارم باخودم لج کردم  
من نمیمیرم اگه تو از اینجا بری چون میدونستم از اول راه مسافری 
در زندگی بیاموز  که از عصبانیت دیگران نترسیخیلی ممنون واسه هرچی که اوردی به سرم]]>
دست نوشته های من--------جملات کوتاه 2014-02-23T20:09:57+01:00 2014-02-23T20:09:57+01:00 tag:http://persiahistory.mihanblog.com/post/341 اهورا مزدا در این جهان هیچ چیزی وجود ندارد که عقل انسان عاجز از درک آن باشد. پس کم عقلی خود را به حساب محدودیت عقل بشر نزارید دست نوشته های من------نکته های کوچک زندگی 2014-02-23T20:04:02+01:00 2014-02-23T20:04:02+01:00 tag:http://persiahistory.mihanblog.com/post/340 اهورا مزدا هر اشتباهی مستلزم پرداخت خسارتی میباشداشتباه در خرید کفش======== هزینه خرید یک کفش دیگراشتباه در انتخاب رشته تحصیلی==  هزینه دانشگاه و زمان از دست رفتهاشتباه در انتخاب همسر========== هزینه آن بک عمر زندگی
اشتباه در خرید کفش======== هزینه خرید یک کفش دیگر

اشتباه در انتخاب رشته تحصیلی==  هزینه دانشگاه و زمان از دست رفته

اشتباه در انتخاب همسر========== هزینه آن بک عمر زندگی
]]>
دست نوشته های من------نکته های کوچک 2014-02-23T20:00:28+01:00 2014-02-23T20:00:28+01:00 tag:http://persiahistory.mihanblog.com/post/339 اهورا مزدا اگر کاری را انجام نمیدهید به خاطر این باشد که خودتان نمیخواهید نه این که محدودیت داشته باشید.به طور مثال اگر  از مواد مخدر استفاده نمیکنی باید برای این خاطر باشد که خودت نمیخواهی نه این که در دسترس تو نباشد.  یعنی اینکه میتونستی استفاده کنی ولی تکردی. این باارزش است
به طور مثال اگر  از مواد مخدر استفاده نمیکنی باید برای این خاطر باشد که خودت نمیخواهی نه این که در دسترس تو نباشد.  یعنی اینکه میتونستی استفاده کنی ولی تکردی. این باارزش است
]]>
دست نوشته های من--------جملات کوتاه 2014-02-23T19:50:46+01:00 2014-02-23T19:50:46+01:00 tag:http://persiahistory.mihanblog.com/post/338 اهورا مزدا بیا خوبی  کن و بد بودن و یادم ندهتو منو از خدا گرفتی به کی میخوای پس بدی
تو منو از خدا گرفتی به کی میخوای پس بدی

]]>
دست نوشته های من------نکته های کوچک 2014-02-23T19:49:32+01:00 2014-02-23T19:49:32+01:00 tag:http://persiahistory.mihanblog.com/post/337 اهورا مزدا هیچ وقت هیچ چیز را محدود نخواه حتی اگر نیازی به آن نداری
]]>
دست نوشته های من------عقل و احساس درانتخاب-- ازدواج 2014-02-23T19:34:01+01:00 2014-02-23T19:34:01+01:00 tag:http://persiahistory.mihanblog.com/post/336 اهورا مزدا عقل و احساسچیزی رو که عقل رای به درستی آن میدهد احساس باید تایید کند .نه اینکه احساسبگوید درست است و عقل آن را تایید کند.زیرا زمانی که با یک مسله به صورت احساسی برخورد کردید بسته به شدت احساسات عقل ضایع شده و تصمیم درستی نمیگیرد

چیزی رو که عقل رای به درستی آن میدهد احساس باید تایید کند .

نه اینکه احساسبگوید درست است و عقل آن را تایید کند.

زیرا زمانی که با یک مسله به صورت احساسی برخورد کردید بسته به شدت احساسات عقل ضایع شده و تصمیم درستی نمیگیرد
]]>
دست نوشته های من--------مقلطه چیست؟ 2014-02-23T19:30:53+01:00 2014-02-23T19:30:53+01:00 tag:http://persiahistory.mihanblog.com/post/335 اهورا مزدا مقلطه چیست؟ به مجموعه اعمالی گفته میشود که در آن شخصی سعی دارد افکار مردم را به طرفی که خود میخواهد(به غیر از واقعیت) هدایت کند دست نوشته های من-------دروغ چیست؟ 2014-02-23T19:16:40+01:00 2014-02-23T19:16:40+01:00 tag:http://persiahistory.mihanblog.com/post/334 اهورا مزدا دروغ چیست ؟ به سخنی گفته میشود که به واسطه آن ضرری متوجه کسی شود و یا سودی را برای شخص گوینده به همراه داشته باشد.بنابر این سخنان روزمره و یا تحریف یک واقعیت که ضرری برای کسی ندارد و سودی هم برای شخص گوینده نداشته باشد دروغ نیست
بنابر این سخنان روزمره و یا تحریف یک واقعیت که ضرری برای کسی ندارد و سودی هم برای شخص گوینده نداشته باشد دروغ نیست
]]>
داستان نامه های عاشق به معشوق و اسیر حال خود شدن 2011-04-19T16:53:55+01:00 2011-04-19T16:53:55+01:00 tag:http://persiahistory.mihanblog.com/post/333 اهورا مزدا داستان نامه های عاشق به معشوق و اسیر حال خود شدنمعشوقی، عاشق خود را به خانه دعوت کرد و کنار خود نشاند. عاشق بلافاصله تعداد زیادی نامه که قبلاً در زمان دوری و جدایی برای یارش نوشته بود، از جیب خود بیرون آورد و شروع به خواندن کرد. نامه ها پر از آه و ناله و سوز و گداز بود، خلاصه آنقدر خواند تا حوصله معشوق را سر برد. معشوق با نگاهی پر از تمسخر و تحقیر به او گفت: این نامه‌ها را برای چه کسی نوشته‌ای؟ عاشق گفت: برای تو ای نازنین! معشوق گفت: من که کنار تو نشسته‌ام و آماده‌ام تو می‌توانی از کنار من لذت ب معشوقی، عاشق خود را به خانه دعوت کرد و کنار خود نشاند. عاشق بلافاصله تعداد زیادی نامه که قبلاً در زمان دوری و جدایی برای یارش نوشته بود، از جیب خود بیرون آورد و شروع به خواندن کرد. نامه ها پر از آه و ناله و سوز و گداز بود، خلاصه آنقدر خواند تا حوصله معشوق را سر برد. معشوق با نگاهی پر از تمسخر و تحقیر به او گفت: این نامه‌ها را برای چه کسی نوشته‌ای؟ عاشق گفت: برای تو ای نازنین! معشوق گفت: من که کنار تو نشسته‌ام و آماده‌ام تو می‌توانی از کنار من لذت ببری. این کار تو در این لحظه فقط تباه کردن عمر و از دست دادن وقت است.

عاشق جواب داد: بله، می‌دانم من الآن در کنار تو نشسته‌ام اما نمی‌دانم چرا آن لذتی که از یاد تو در دوری و جدایی احساس می‌کردم اکنون که در کنار تو هستم چنان احساسی ندارم؟
معشوق گفت: علتش این است که تو، عاشق حالات خودت هستی نه عاشق من. برای تو، من مثل خانه معشوق هستم نه خود معشوق. تو بسته حال هستی و از این رو تعادل نداری. مرد حق بیرون از حال و زمان می نشیند. او امیر حالهاست و تو اسیر حالهای خودی.
برو و عشق مردان حق را بیاموز و گرنه اسیر و بنده حالات گوناگون خواهی بود، به زیبایی و زشتی خود نگاه مکن بلکه به عشق و معشوق خود نگاه کن، در ضعف و قدرت خود نگاه مکن، به همت والای خود نگاه کن و در هر حالی به جستجو و طلب مشغول باش.  ]]>
دست نوشته های من ----- فصل دوم نکته های کوچک 2011-04-18T11:19:42+01:00 2011-04-18T11:19:42+01:00 tag:http://persiahistory.mihanblog.com/post/332 اهورا مزدا همیشه نیه خالی لیوان را ببین زیرا چیزی بهتر از آب میتوانی در آن بریزیهرگز به راهی که آمده ای فکر نکنبه ادامه راه بیاندیشهیچوقت به گوشهایت اطمینان نکن ولی به چشمانت چرا
 • همیشه نیه خالی لیوان را ببین زیرا چیزی بهتر از آب میتوانی در آن بریزی


 • هرگز به راهی که آمده ای فکر نکنبه ادامه راه بیاندیش • هیچوقت به گوشهایت اطمینان نکن ولی به چشمانت چرا
 • ]]>
  دست نوشته های من ----- فصل دوم نکته های کوچک 2011-04-18T10:08:01+01:00 2011-04-18T10:08:01+01:00 tag:http://persiahistory.mihanblog.com/post/331 اهورا مزدا      در انجام خرید عجله نکنید--- زیرا ضرری که در تعجیل است بیش از سودی است که در تحمل است     همیشه قبل از خرید کالا از سه فروشنده قیمت بگیرید     این را بدانید که در هر حادثه تلخی نکات مثبت و تنجربه اب نهفته است پس ایرا بدانید که مشکلات شرینی زندگی اندسعی کنید همیشه از  تجربیات تلخ – فشارهای عصبی و وقایع ناخوشایندی که در زندگی اتفاق میافتد کسب تجربه کنبد(تجربه بدون پرداخت هزینه آن کسب نمیشود) و مهارت زندگی خودرا افزایش دهید و به ک
 •      در انجام خرید عجله نکنید--- زیرا ضرری که در تعجیل است بیش از سودی است که در تحمل است •      همیشه قبل از خرید کالا از سه فروشنده قیمت بگیرید •      این را بدانید که در هر حادثه تلخی نکات مثبت و تنجربه اب نهفته است پس ایرا بدانید که مشکلات شرینی زندگی اند
  سعی کنید همیشه از  تجربیات تلخ – فشارهای عصبی و وقایع ناخوشایندی که در زندگی اتفاق میافتد کسب تجربه کنبد(تجربه بدون پرداخت هزینه آن کسب نمیشود) و مهارت زندگی خودرا افزایش دهید و به کوچکترین نکته مثبت در اینگونه وقایع تلخ بنگرید و با خود بگویید که این حادثه چه مطلبی را به شما آموخته لست----- به چند مثال توجه کنید: اگر با ماشینی تصادف کردید به خود بگویید که خیلی شانس آوردم که تصادف بزرگتری نکردم و از آن اموختم که با دقت بیشتری رانندگی کنم یا اینکه اگر این تصادف رخ نمیداد یک حادثه تلخ تر در انتظار من بود. یا اینکه اگر کسی سر شما را کلاه گذاشت  به این نکته مثبت نگاه کنید که تجربه ای کسب کرده اید و این بهای کسب تجربه است و دیگر کس دیگری نمیتواند سر شما کلاه بگذارد و خود میتوانید این کا را بکنید
  اگر شما این مهارت را در زندگی خود بکار ببربدباعث می شودتا اینگونه اتفاقات بجای اینکه در زندگی شما تاثیر منفی بگذارد باععث تقویت روحیه شده و تحمل شما را در برابر مشکلات بزرگتر بالا می برد.
 • ]]>