تاریخ ، تمدن و فرهنگ ایران
پاینده ایران » زنده باد آزادی » جاوید ایران زمین
تاریخ ایران - فرهنگ و آداب پارسیان - امپراطوری ایران - پارسیان نیک اندیش - تمدن ایرانی - مقالات و حکایت های تاریخی ایران باستان - زن در ایران باستان - هخامنشیان

دوره عظمت مادها وانقراض ایشان 1

یکشنبه 1 شهریور 1388

نویسنده: اهورا مزدا | طبقه بندی:تاریخ ایران باستان، 

1 دوره عظمت مادها وانقراض ایشان
منشأ این قوم  شاهان ایشان  پیمان خون ساردیس  انقراض دولت ماد

 

آیا مادها، كه نقش مهمی در برانداختن دولت آشور داشته اند، چگونه قومی
بوده اند؟ پی بردن به اصل این قوم، بدون شك، امری است كه رسیدن به آن دشوار
است؛ تاریخ كتا بی است كه همیشه آدمی بایستی از وسط آغاز كند. نخستین اشارة به
این قوم در كتیبه ای است كه گزارش حملة شلمنصر سوم به سرزمین موسوم به
پارسوا، در كوههای كردستان، (سال 837 ق م ) بر آن ثبت شده؛ از اخبار چنان بر
می آید كه در این ناحیه بیست و هفت امیر و شاه، بر بیست و هفت ولایت كم
جمعیت، حكومت می كرده اند؛ مردم این ولایتها را آمادها یا مادها می نامیده اند . مادها
از نژاد هندواروپایی به شمار می روند و محتمل است كه در تاریخ هزار سال قبل از
میلاد از كناره های دریای خزر به آسیای باختری آمده باشند . در زند اوستا، كتاب
مقدس پارسیان، یادی از این زادگاه قدیمی می شود، و مانند بهشتی توصیف می شود :
سرزمینی كه آدمی جوانی خود را در آن گذرانده، مانند خود ایام جوانی، زیباست،
به شرط اینكه شخص ناچار نباشد دوباره در آن سرزمین یا در آن ایام زندگی كند .
چنان به نظر می رسد كه مادها، در ضمن كوچ كردنهای خود، از بخارا و سمرقند
گذشته، و از این نواحی، رفته رفته، رو به جنوب سرازیر شده و پس از رسیدن به
پارس، در آن سكونت اختیار كرده بودند . این قوم، در كوههایی كه به عنوان جایگاه
خود در ایران انتخاب كرده بودند، مس، آهن، سرب، سیم و زر، سنگ مرمر، و
www.persiahistory.org

ادامه مطلب

نظرات() 

نامواژه، دولت و مرزهاى ماد

جمعه 19 تیر 1388

نویسنده: اهورا مزدا | طبقه بندی:تاریخ ایران باستان، 

نامواژه، دولت و مرزهاى ماد
در میان همه ی تیره های آریایی كه به سرزمین ایران
كوچیدند ، بزرگترین و نیرومندترین آنان مادها بودند. مادها
كه خودشان را با این نام می نامیدند ، خود را میان و ستون
مهره ی آریاییان می انگاشتندو از همین روی بود كه خود
را ماد می خواندند. در زبان آنها، این واژه به معنای ستون
میانی و اساسی و دل كار بود. ماد ، مدی و مادی معنای
میان و پارس و پارت معنای گرداگرد و پیرامون را می
رساند. آنان چون خود را بسیار مهم می دانستند خود را به
این نام می شناساندند. این واژه كه در زبان آریایی كنونی
ما به میان تبدیل شده، به زبانهای اروپایی نیز راه یافته
است. واژ? مدیا به معنای رسانه برگرفته از همین نام است
، همچنین در ساختن واژه های بسیاری در همه ی زبانهای
اروپایی به كار گرفته شده است. برای نمونه در مدیوم به
معنای میانه ( میانگین ) یا در نام جهانی دریای مدیترانه
كه در جهان باستان آن را دریای میانه زمین می دانستند
و اكنون نیز گروهی از ملتها درست همین نام را بكار
می برند ( دریای میانه زمین ) نیز به خوبی آشكار است.
مادها نخستین گروه مهم از آریاییانند كه به سازماندهی
و پیكربندی حكومت ملی كامیاب شدند و درفش آزادی
و خوداتكایی آریاییان را در بیش از سه هزاروسیصد سال
پیش برافراشتند. نیاكان آریایی ما پس از شكست دادن
امپراتوری خونخوار و ترسناک آشور كه در به بردگی
كشاندن مردمان خاورمیانه سخت ترین شیوه ها را به كار
می برد ، نه تنها خود را از شرارتهای ایشان رها ساختند ،
بلكه ملتهای همسایه ی دیگر را كه دامنه ی تجاوزهای
آشوریان ، هر از چند گاه گریبانگیر ایشان می شد را هم آزاد
كردند. اینگونه بود كه دامنه ی فرمانروایی ایشان در همه
ی بخش باختری ایران از دریای كاسپین ( مازندران ) و
ایران مركزی در خاور شمال خاوری تا همه ی سرزمینهای
باختری ایران كنونی و بخشهای پهناوری از خاک تركیه ی
امروزی و دو كشور عراق و سوریه گسترش یافت . اكنون
نیز پس از گذشت هزاران سال اگر به پراكندگی ایرانی
نژادان در سه كشور نامبرده نگریسته شود ، همه ی
بخشهای كردنشین این سه كشور و نیز سرزمینهای
پیرامونی ایشان فرمانبردار مادها بوده اند و بخشی از
ماد كهن را در بر می گرفته اند.
زبان مادها

ادامه مطلب

نظرات() 

نامواژه، دولت و مرزهاى ماد

چهارشنبه 17 تیر 1388

نویسنده: اهورا مزدا |

نامواژه، دولت و مرزهاى ماددر میان همه ی تیره های آریایی كه به سرزمین ایران
كوچیدند ، بزرگترین و نیرومندترین آنان مادها بودند. مادها
كه خودشان را با این نام می نامیدند ، خود را میان و ستون
مهره ی آریاییان می انگاشتندو از همین روی بود كه خود
را ماد می خواندند. در زبان آنها، این واژه به معنای ستون
میانی و اساسی و دل كار بود. ماد ، مدی و مادی معنای
میان و پارس و پارت معنای گرداگرد و پیرامون را می
رساند. آنان چون خود را بسیار مهم می دانستند خود را به
این نام می شناساندند. این واژه كه در زبان آریایی كنونی
ما به میان تبدیل شده، به زبانهای اروپایی نیز راه یافته
است. واژ? مدیا به معنای رسانه برگرفته از همین نام است
، همچنین در ساختن واژه های بسیاری در همه ی زبانهای
اروپایی به كار گرفته شده است. برای نمونه در مدیوم به
معنای میانه ( میانگین ) یا در نام جهانی دریای مدیترانه
كه در جهان باستان آن را دریای میانه زمین می دانستند
و اكنون نیز گروهی از ملتها درست همین نام را بكار
می برند ( دریای میانه زمین ) نیز به خوبی آشكار است.
مادها نخستین گروه مهم از آریاییانند كه به سازماندهی
و پیكربندی حكومت ملی كامیاب شدند و درفش آزادی
و خوداتكایی آریاییان را در بیش از سه هزاروسیصد سال
پیش برافراشتند. نیاكان آریایی ما پس از شكست دادن
امپراتوری خونخوار و ترسناک آشور كه در به بردگی
كشاندن مردمان خاورمیانه سخت ترین شیوه ها را به كار
می برد ، نه تنها خود را از شرارتهای ایشان رها ساختند ،
بلكه ملتهای همسایه ی دیگر را كه دامنه ی تجاوزهای
آشوریان ، هر از چند گاه گریبانگیر ایشان می شد را هم آزاد
كردند. اینگونه بود كه دامنه ی فرمانروایی ایشان در همه
ی بخش باختری ایران از دریای كاسپین ( مازندران ) و
ایران مركزی در خاور شمال خاوری تا همه ی سرزمینهای
باختری ایران كنونی و بخشهای پهناوری از خاک تركیه ی
امروزی و دو كشور عراق و سوریه گسترش یافت . اكنون
نیز پس از گذشت هزاران سال اگر به پراكندگی ایرانی
نژادان در سه كشور نامبرده نگریسته شود ، همه ی
بخشهای كردنشین این سه كشور و نیز سرزمینهای
پیرامونی ایشان فرمانبردار مادها بوده اند و بخشی از
ماد كهن را در بر می گرفته اند.
زبان مادها
پیرامون زبان مادها سخن بسیار گفته شده است اما
مدركهای نوشتاریِ شناخته شده ی چندانی در دست
نیست . البته سخنهای پراكنده ای از یونانیان و دیگر
بیگانگان بر جای مانده است؛ همگی آنان بر این نكته
هم باور بوده اند كه زبان مادها و پارسها كه تیره ی
مهم دیگری از نیاكان ما بوده اند با هم فرق چندانی
نداشته است و ایشان به آسانی سخنان یكدیگر را در
می یافتند و با هم گفتگو می كرده اند. صد البته كه
دگرگونی گویش در میان ایشان بوده است ، باری اینان
به دو گویش از زبان بسیار كهن تر سخن می گفته
اند ، آن زبان كهن تر در هنگام یك جا بودن همه ی
آریاییان در ایرانویچ ( آریا و یچه ) زبان همه ی آنان
بوده است كه در درازای هزاران سال به گویش های
گوناگون كه همه به همان زبان مادر باز می گردند
بخش شده بود.

 

ادامه مطلب

نظرات() 

← درباره وبلاگمدیر وبلاگ : اهورا مزدا

← لینکدونی

← طبقه بندی

← آرشیو

← لینکستان

← صفحات جانبی


← آخرین پستها

← نویسندگان

← ابر برچسبها

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو